שאל את הרב

  • הלכה
  • מוצרים שונים

האם ג’לאטין מאכל בשרי?

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ו תשרי תשע"ז
שאלה
האם סוכריות גומי העשויות מג’לאטין שמפיקים אותם מעצמות בקר (כשרות) נחשבות למאכל בשרי לכל דבר ויש להמתין 6 שעות עד לאכילת מוצרי חלב?
תשובה
שלו' וברכה, לדעת האג''מ [יו''ד ח''ב סימן כז] והמשנת ר' אהרון [קוטלר. סימן טז]. - ג'לאטין העשוי מעורות בקר כשר, מותר באכילה יחד עם חלב. יום מבורך לך ולכל ישראל מקורות והרחבה שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן כז 'בדבר דזעלאטין שנעשו מעורות בהמות כשרות אם מותר לאוכלם במיני חלב י"ז אדר תשכ"ג. מע"כ ידידי הרב הגאון כש"ת מוהר"ר נחום צבי קארנמעל שליט"א הגאב"ד אלבאני. הנה בדבר הדזעלאטין הנעשים מעורות כשרים וגם נמלחים אם מותר להחשיבם לפארעווע ולאוכלם גם במיני חלב, הרי כבר בארתי בספרי אגרות משה על יו"ד סימן ל"ז שיותר נוטה לע"ד שעור בחלב ליכא שום איסור אף לא מדרבנן אף בעורות לחים ורק למעשה כיון שהפמ"ג סימן פ"ז ס"ק כ"ב בש"ד כתב ודע דעור בחלב פטור אבל אסור יש להחמיר, שלכן כתבתי שבעור יבש כעץ שלפשטות לשון הרמ"א בסעיף י' והנוב"ק יו"ד סימן כ"ו הובא בפ"ת ס"ק כ"א אף בעור הקיבה יבש מותר אף בכבישה וה"ה שיתירו אף בבשול, יש להתיר כיון שאף להפמ"ג שאוסר בעור הוא רק מדרבנן אף בלח וכיון שביבש אף בעור קיבה האסור מדאורייתא הוא רק ספק דפלוגתא דרבוותא יש להתיר בפשיטות בעור שאף אם נאסור הוא רק מדרבנן שאף לכתחלה יש להתיר עיין שם. וכן נראה בכל ספק שיהיה שיש להתיר בעור, ולכן אף שמה שמש"כ כתר"ה ששמע שדזעלאטין אינו דבר הנותן טעם אינו דבר ודאי ולא היה לן למיסמך ע"ז באיסור ודאי אף אם היה רק דרבנן, אבל העור שיותר נוטה שאין בו שום איסור לענין חלב ורק שיש קצת ספק מצד שיטת הפמ"ג שמא יש בו איסור מדרבנן היה לן לסמוך ע"ז אף אם הוא ספק ולהתיר. אך מטעם זה אולי יש לברר בטעימת איזה אנשים במיני היתר אם הדזעלאטין הוא דבר הנותן טעם ולא נכנס זה בחשיבות ספק כלל כיון שאפשר לברר. ...ולכן אף להפמ"ג שגוף העור אוסר לבשל ולאכול בחלב אין לאסור הדזעלאטין שנעשה מהעור לבשלו ולאכלו בחלב, ובפרט שיותר נוטה שאף בעור גופו ליכא איסור דלא כהפמ"ג רק שראוי להחמיר כהפמ"ג שודאי יש לסמוך ע"ז שכתבתי ולהתיר את הדזעלאטין לבשלו ולאכלו בחלב אף אם נותן טעם. ודזעלאטין הנעשה מעורות בהמות טמאות ונבלות וטרפות יש לאסור דאיסורא איכא בעורות ועצמות וכדומה אף שפטור כדאיתא ברמב"ם פ"ד ממ"א הי"ח שכתב אף על פי שהוא אסור ה"ז פטור וממילא אסור גם הדזעלאטין מהם. ידידו מוקירו מברכו בחג כשר ושמח, משה פיינשטיין '.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il