שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

לקנות בית בחינם

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ג כסלו תשע"ח
שאלה
שלום כבוד הרבנים אם בעל הבית הנוכחי רושם בדף בפני עדים או בפני בית דין את הדבר הבא:"שם בעל הבית הנוכחי: מספר תעודת זהות של בעל הבית הנוכחי: שם בעל הבית החדש: מספר תעודת זהות של בעל הבית החדש: תאריך העברת הבעלות על הבית: כתובת הבית: הריני מצהיר בפני העדים פלוני ואלמוני (או בפני בית הדין אשר נמצא בכתובת פלונית)שאני נותן במתנה את הבית אשר נמצא בכתובת הנ"ל לבעל הבית החדש" האם זה יתפוס?
תשובה
שלום וברכה! א. באופן כללי שטר שלא נכתב כתקנת חז"ל בד"כ אינו מועיל, כמו"כ יש להסתפק אם לשון "הריני מצהיר" הוא לשון קניין או רק הצהרה. ב. גם אם נאמר שנעשה בשטר המועיל, נחלקו הפוס' במכר שנעשה בלא רישום טאבו, האם תקף מבחינה הלכתית. וכיון שבזמננו שהחוק מחייב שכל העברות בנדל"ן מועברות רק ב"טאבו", כתבו רבים מגדולי הפוס' היושבים על מדין, שאין גמירות דעת, ואדם לא סומך בדעתו על אותו דבר ועניין, וממילא אין למסמכים כאלו ואחרים תוקף קנייני שמקיים את נתינת הדירה כל עוד לא נרשמו ב"טאבו". לכן הדרך הנכונה להעביר דירה במתנה או במכר היא רק ברישום מקרקעין ב"טאבו", וידוע שההלכה מעניקה כח קנייני לדבר שהוא מנהג המדינה, כדין "סיטומתא" המובא בשו"ע חו"מ סימן ר"א. [בפת"ח ח"ז, דף נ"ח הביא מח' הפוס' בדבר. אמנם נ"ל למעשה כשיטה שהקניין לא מועיל בלא רישום בטאבו, וכן נוהגים לפסוק בכמה בי"ד בזמננו. עי' שו"ת חת"ס (חו"מ קמ"ב), וכן משמע משו"ת תועפות ראם (חו"מ י"ג) ששום קניין אינו קונה נגד דינא דמלכותא דינא. ובס' דברי אמת (י"ב) כתב שהמהר"י באסן ביטל מקח שנעשה מבלי רישום בטאבו. וכתב בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ד חו"מ ד') שכיון שמדינא דמלכותא שטרי דידן אין להם ערך, א"כ לא מעלין ולא מורידין, והו"ל כמאן דליתנהו, והלוקח ג"כ לא סמכא דעתיה כי אם בכתיבת הטאבו. וכ"כ בפד"ר (ח"ה דף 121) הראשל"צ הרב עובדיה יוסף ובעל הצי"א זצ"ל. ובפד"ר (ח"א 283) הובא פסק בשם הראשל"צ הרב ניסים, הרב ג'ולטי, והרב אלישיב זצ"ל, שיש לראות בהעבר בטאבו קניין מדין סיטומתא]. הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il