Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 4134654


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 4134655


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 4134656


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 4134657


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה ברכת המזון

ברכה מקוצרת לנשים מסורתיות

הרה"ג יעקב אריאלב אדר א' תשס"ה
99486
שאלה
ראיתי באיזה סידור נוסח ברכת המזון לנשים. יש לי חברה מסורתית שלא מברכת ברכת המזון, בגלל האורך. אם אני אתן לה נוסח מקוצר, היא תוכל להקפיד על הברכה. האם הנוסח הזה מקובל? "בריך רחמנא מרן מלכא דעלמא מריה דהאי פיתא בריך רחמנא דזן לכולא. נודה לך אדוני אלוהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה לחם לשובע ברוך אתה אדוני, על הארץ ועל המזון. רחם אדוני אלוהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל מלכות בית דוד משיחך ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו, המלך הטוב והמיטיב לכל הוא הטיב, הוא מטיב, הוא ייטיב לנו הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים וכל טוב והוא יזכנו לימות המשיח. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן".
תשובה
נוסח דומה נמצא גם בסידור עבודת ישראל. הוא חובר בעיקר לנשים שאינן יודעות קרוא וכתוב בעברית בימינו אין הצדקה לכך, אך עדיף שתברך ברכה קצרה משבכלל לא תברך נוסח ברכת המזון מקוצרת כל כך הרבה טירחה עבור פרוסת לחם?
עוד בנושא ברכת המזון

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 4134658


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 4134659


Varnish cache server