שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

קריאת שמע בשכיבה

undefined

כולל הלכה בית אל

א תמוז תשע"ח
שאלה
האם מותר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בשכיבה?
תשובה
שלום וברכה, הדבר תלוי בצורת השכיבה. בשכיבה על הגב ועל הבטן אין לקרוא, וגם אין לשכב בצורה זו. בשכיבה על הצד מותר לקרוא, ויש מי שמחמיר בזה לכתחילה. ההמלצה היא, להתרגל לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בישיבה כדי שלא להרדם באמצע, וכדי שיוכל לכוון בה היטב. הרחבה: הגמרא אומרת (ברכות דף יג ע"ב) שאסור לשכב פרקדן. ונחלקו הראשונים מה הכוונה: רש"י (שם, ד"ה פרקדן) מבאר שהכוונה לשכיבה על הגב, והרמב"ם מבאר (הלכות קריאת שמע ב, ב) שהכוונה לשכיבה בין על הגב ובין על הבטן. להלכה פוסק המשנ"ב (סימן רלט ס"ק ו) ששני האופנים אסורים. לגבי שכיבה על הצד שמותרת, הגמרא (שם) שואלת האם מותר לקרוא כך קריאת שמע או לא, ועונה שאסור. מאידך הגמרא אומרת ששניים שנמצאים מתחת לטלית אחד- כל אחד יכול לקרוא קריאת שמע שוכב על צידו כשהוא הפוך מחברו. לכאורה הגמרות סותרת זו את זו. רבינו יונה (טו. מדפי הרי"ף ד"ה שנים) מיישב בשני אופנים: א. שכיבה על הצד ממש מותר, והשכיבה שנאסרה היא שכיבה כשמוטה על צידו מעט, כדרך גאווה. הבית יוסף (סימן סג) מביא עוד כמה ראשונים שמסכימים עם תירוץ זה. ב. הגמרא שהתירה לקרוא על הצד, מדברת כשיש טורח להתיישב, כיוון שבזמנם היו ישנים בלי בגדים ויש טורח גדול להתלבש מחדש. השו"ע (סימן סג סעיף א) פוסק שאפשר לקרוא קריאת שמע בעודו שוכב על צידו, כתירוץ הראשון של רבינו יונה. והרמ"א (שם) כותב שמותר לקרוא כך רק בגלל שיש טורח להתלבש מחדש, כתירוץ השני של רבינו יונה. הביאור הלכה (סימן סג, ד"ה מאחר) כותב שמכיוון שהרבה ראשונים סוברים שמותר לקרוא בשוכב על הצד, וכך פסק השו"ע וכמה אחרונים, הדבר מותר מעיקר הדין, אלא שיש להחמיר לכתחילה כיוון שיש אחרונים שהחמירו שרק במקום טורח מותר. אומנם כל הנ"ל מדובר באדם שלא קרא קריאת שמע של חיוב בבית הכנסת ורוצה לקוראה כאשר הוא שוכב. אבל בקריאת שמע שעל המיטה, שאדם קורא לשם שמירה ולא לשם חיוב, הדין קל יותר. המגן אברהם (בסימן רלט, ס"ק ה) כותב שבקריאת שמע על המיטה ודאי מותר לקרוא בשכיבה על הצד, וראייתו מדברי הירושלמי (ברכות פרק א, הלכה א) שאומר שרבי זעירא קרא קריאת שמע וחזר וקרא כדי להרדם מתוך שינה. הרי מוכח שמותר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בשכיבה. המשנ"ב (שם ס"ק ו) מביא את דברי המגן אברהם, אלא שהוא כותב שיש אחרונים שהחמירו לכתחילה אף בקריאת שמע שעל המיטה. ובשער הציון (ס"ק י) כתב: "ומכל מקום המרגיל עצמו לקרותה בישיבה או בעמידה טוב יותר, דהקוראה בשכיבה מצוי שנרדם באמצע הקריאה ומפסיד ברכת המפיל". כף החיים (סימן רלט ס"ק יא) מביא את דברי המגן אברהם ומוסיף: 'אומנם מדברי המקובלים נראה שהיא חובה אף על פי שקרא קריאת שמע בצאת הכוכבים, וצריך לקרותה כולה מיושב ובכוונה עצומה'. הרב איתן מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il