שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לימוד במצבים שונים

לימוד מקרא בלילה

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"ט תמוז תשע"ח
שאלה
האם יש בעיה לקרוא חוק לישראל בשעות הערב/לילה?
תשובה
אין בעיה על פי ההלכה. הבאר היטב סימן רלח ס"ק ב מביא את דעת האר"י ז"ל שאין לקרא מקרא בלילה. ובשעה"צ שם ס"ק א מביא את דברי הבה"ט וכותב דבפמ"ג משמע דיכול לקרא מקרא, ונראה דאפילו להמחמירין לית בזה איסורא, אלא שלכתחילה יותר טוב ללמוד מקרא ביום ונובע ד"ז ממה דאיתא במדרש שהיה הקב"ה לומד עם משה מקרא ביום ומשנה בלילה. הרי שלדעת המשנה ברורה, מותר לקרא כל מקרא בכל שעה בלילה גם על פי הקבלה. והנה גם בדעות המקובלים שמחמירין לא לקרא מקרא בלילה, הדעות חלוקות, יש דעות שונות באיזה חלק מן הלילה אין לקרא, יש האומרים שהאיסור הוא רק על תורה ולא על נ"ך, ויש האומרים שהאיסור הוא רק דרך לימוד אבל דרך תפילה ותחנונים מותר (ראה בהרחבה בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח סימן ב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il