שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

פירות הפקר?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ח אלול תשע"ח
שאלה
שלום רב, יש עץ שגדל בשטח פרטי וענפיו יוצאים מהגדר אל שטח ציבורי בצורה שקשה מאוד לקטוף את הפירות ללא שימוש בסולם גבוה מאוד. בני הצליח לטפס ולקטוף מהתפוחים. האם מזה שהרבה פירות נפלו ונרקבים הרצפה ניתן להניח שהם הפקר?
תשובה
בס"ד יש לשאול את בעל העץ, אא"כ ודאי לכם שבעל העץ אינו קוטף מהפירות. מקור הדין: הגמרא בבא מציעא כא: וכן פסק השולחן ערוך חושן משפט סימן רס סעיף ו "...וכן תאנה שהיא נוטה לדרך ונמצאו תאנים תחתיה, מותרים, שהבעלים מתיאשים מהם, מפני שהתאנה וכיוצא בה עם נפילתה נמאסת. אבל זיתים וחרובים וכיוצא בהם, אסורים. ותמרים שמשירם הרוח, מותרים, שחזקתן שהבעלים מחלום לכל אדם, מפני שהבהמות והחיות אוכלים אותם מחמת מתיקותם... וכן אם הקפיד בעל השדה והקיף מקום האילנות, או תיקן מקום שיפלו בו הנובלות עד שילקטם, הרי אלו אסורים, שהרי גילה דעתו שלא מחל". ובתוספתא: הובאה במסכת פסחים ו: "תניא סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות ומפני מדלעות בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן אסורין משום גזל וחייבין במעשר בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר." מכאן שמותר לקטוף פירות אפילו מהעץ עצמו אם ברור שאין לבעל הבית שימוש בהם, אך בספק אין לקחת ללא רשות.(עיין שו"ת מהרש"ם חלק א סימן קנא שכתב: "וגם ספק גזל אסור כדאיתא בב"ק (צ"ט) מנעך מספק גזל...") בברכה שנה טובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il