שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חנוכה

למה אין מסכת חנוכה?

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"ג כסלו תשע"ט
שאלה
מדוע אין מסכת חנוכה כפי שיש מסכת על החגים - מגילה, סוכה, פסחים, ועוד?
תשובה
רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, כתב משניות על חגי ישראל ומועדיו: מסכת שבת, פסחים, סוכה, מגילה. לעומת זאת לא הוזכרו במאומה הלכות חנוכה ולא נכתבה "מסכת חנוכה". א. מובא מקור לעניין בספר "טעמי המנהגים": רבי יהודה הנשיא היה מזרע דוד המלך, דהיינו משבט יהודה, ובני החשמונאים היו משבט לוי. מציאות זו, שבני שבט לוי תפסו את השלטון, הייתה רעה בעיניו. הסבר זה, שעינו של רבי יהודה הנשיא צרה כביכול בניצחונם ובמנהיגותם של החשמונאים, קשה ביותר! בספר טעמי המנהגים הובא טעם זה בשם החתם סופר, אך לא נמצא זאת בספריו אלא נכדו כתב את זה בשמו. מקור נוסף לרעיון כי החשמונאים חטאו הוא הסבר הרמב"ן על הפסוק "לֹא יסור שבט מיהודה" החשמונאים עברו על החיוב להעמיד מנהיגים מצאצאי שבט יהודה. כאשר העמידו החשמונאים מלך משבט לוי. לעומתו כתב הרמב"ם דברים חמים על החשמונאים שבזכותם חזרה המלכות לישראל, ולא כתב ביקורת על מעשיהם, אלא דברי שבח והערכה. ונראה שלדעתו לא היה מנהיג אשר היה יכול להנהיג את עם ישראל בעת ההיא, לכן אין בעיה במעשיהם. בהסבר נוסף מובא בספר "מגיד מישרים" כי המגיד אשר נתגלה לרב יוסף קארו (מחבר ה"שולחן ערוך") מסביר מדוע שלטו דווקא החשמונאים, שהם כוהנים. הטעם לכך הוא מפני שתרבות יוון הייתה בעלת עוצמה רוחנית, שמולה היה צריך להעמיד עוצמה רוחנית. ישנם מספר הסברים נוספים מדוע לא נכתבה מסכת חנוכה, ובכך להביא לשלילת הסברו של ספר "טעמי המנהגים": שמעון החשמונאי לא נקבע להיות מלך אלא נקבע להיות נשיא. ולכן אין כאן מעשה איסור של לקיחת המלכות משבט יהודה. הלל הזקן נשיא ישראל, שהיה מאבותיו של רבי יהודה הנשיא, קבע מהו "מהדרין" ו"מהדרין מן המהדרין" בהדלקת הנרות בחג החנוכה, וממילא לא ייתכן לתלות בצאצאיו, שהייתה בהם עין רעה כלפי החשמונאים. הסבר נוסף אביטל אשת דוד, וגםֵ רבי יהודה הנשיא היה מצאצאי דוד המלך מצד האם, הלא היא אלישבע אחות נחשון שהייתהֵ אשתו של אהרון הכהן. החשמונאים מיוחסים לשבט יהודה מצד האם. לכן הקשר של החשמונאים לשבט יהודה זהה לקשר של רבי יהודה הנשיא אליהם. עד כאן הסברנו שלא ייתכן כי מפני שרבי יהודה הנשיא כעס על החשמונאים לא נכתבה "מסכת חנוכה"; אך מדוע לא הובאו הלכות חנוכה במשנה? ב. השמטת נס חנוכה הייתה בגלל אילוץ מדיני - חכמים לא רצו לעורר את אומות העולם נגד עמנו שיראו בניצחון ובהזכרתו אירוע פוליטי, לכן הצניעו את הנס של הניצחון במלחמה כפי שנאמר בתלמוד שבשעת הסכנה מדליקים נרות חנוכה, על השולחן בבית ולא בפתח הבית. ולכן נס חנוכה ופועלם של החשמונאים חרותים בדברי ימינו כדמויות מסורות למען קיום עמנו ושמירת תרבותנו, והסיבות לאי כתיבת מסכת חנוכה הינן מטעמים מדיניים, או מפני שהיו הלכות מעטות ומפורסמות, או שנשנו במגילת תענית. אך חשוב להדגיש כי אין פה סיבה של שיקול דעת קטנוני באשר הוא. אלא מעשיהם נתנו לדורם חרות וגאולה ולדורות הבאים אשר היו בגלות רוח של גבורה לשמור על זהותם ותרבותם היהודית. (ראה מאורי נריה על חנוכה)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il