שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות לבעלי תשובה

דרכי התשובה לזנות עם פנויה [מאורסת]

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ה שבט תשע"ט
שאלה
שלום רב הרב יש לי שאלה, הרבה זמן שאני חושב על השאלה. אני מאד אשמח לקבל תשובה. השאלה היא: היה לי קיום יחסים עם בחורה מאורסת . אני יודע היום שעשיתי מעשה מאד קשה כי עברתי על מצוה מעשרת הדברות. מה עלי לעשות כדי למעט מהמעשה הקשה שעשיתי???????????? אשמח אם תענה לי בבקשה על השאלה.
תשובה
עשרת הדברות הן עשר מצוות כלליות ועיקריות הכוללות את שני סוגי המצוות, אלו שבין אדם למקום ואלו שבין אדם לחבירו (זוהר פרשת יתרו, ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו ג, כו, רמב"ם בפירוש המשניות מסכת תמיד פרק ה משנה א‏), אולם עבירה על אחת מעשרת הדברות אינה בהכרח חמורה יותר מעבירות אחרות שבתורה. קיום יחסים עם בחורה מאורסת דהיינו בחורה שסיכמה להנשא עם אדם אחר אינו נכלל באיסור של "לא תנאף", משום שאשה מאורסת ע"פ התורה הכוונה לאשה שנתקדשה ע"י קידושין, ודבר זה נעשה בימינו במהלך טקס החתונה ולא קודם לכן כפי שהיה נעשה בימים עברו. לעצם הענין, המעשה המתואר כמו גם כל קיום יחסים בין איש לאשה שלא במסגרת נישואין ושלא ע"פ כללי הלכות נידה הוא מעשה חמור ביותר, איסור נדה הוא מחייבי כריתות, ואיסור פנויה לדעת הרמב"ם פ"א ה"ד מהלכות אישות הוא ג"כ באיסור לאו ולכולי עלמא באיסור חמור, וכמובן שדבר שיש עליו שני איסורין הוא חמור מדבר שיש בו רק איסור אחד , אבל תשובה הוא דבר המועיל ומתקבל אפילו על עבירות כאלו החמורות מאוד (אגרות משה או"ח ד סימן קיח). הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ב ה"ב) מפרט את עיקרי דרכי התשובה, והם עזיבת החטא, חרטה על העבר, וידוי וקבלה על העתיד שלא ישוב לזה החטא לעולם. והעצה היותר גדולה לתקן את עצמו ולהמנע מן החטא הוא להוסיף ולהרבות בלימוד התורה, כמו שכותב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פכ"ב הלכה כא) יתירה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. עוד צריך אתה לדעת שוידוי האדם צריך להאמר רק בלחש לפני השי"ת ולא לשום אדם משום ש"אשרי כסוי חטאה", ורק כשיש צורך כדי לדעת איך לשוב בתשובה, אם מצד ההלכה או כדי לקבל עצה טובה איך להנצל מן החטא אזי יש לפנות לרב, אבל בלא תועלת אין לגלות את החטא לבני אדם, משום שרק אצל אומות העולם סוברים שבוידוי לפני כמרים מתכפרים ורשאים לעבור על כל דבר, ודרך התורה הוא להיפך וח"ו ללמוד ממעשיהם, ולכן רק אם אתה חש שיש לך צורך בהדרכה אישית יותר בדרכי התשובה בנוסף למה שנכתב כאן, תפנה בענין לרב מקומי שיוכל לסייע לך. (עניני תשובה באגרות משה או"ח ד סימנים קטו - קיח ואהע"ז ד סימן מ).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il