שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילות יום הכיפורים

זמן אמירת "כל נדרי"

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט תשרי תש"פ
שאלה
מתי יש לומר 'כל נדרי' לפני השקיעה או אחריה?
תשובה
שלום וברכה. לכתחילה ראוי לומר 'כל נדרי' לפני השקיעה, ומספיק אם אמרו 'כל נדרי' פעם אחת לפני השקיעה (אף שעדיין לא אמרו ג' פעמים). בדיעבד ניתן לומר גם לאחר השקיעה, ויש נוהגים כן לכתחילה, ויש להם על מי לסמוך. הרחבה: השו"ע (תרי"ט א'): "ונוהגים שאומר 'כל נדרי' וכו' ואח"כ אומר שהחיינו בלא כוס. הגה: ואח"כ מתפללים ערבית. ונוהגים לומר 'כל נדרי' בעודו יום, וממשיך בניגונים עד הלילה...". ובמ"ב (סק"ה) כתב שאף שאנו סוברים כדעת ר"ת שאמירת 'כל נדרי' נועדה למסירת מודעה מכאן והלאה, ואם כן אין צורך לומר דוקא מבעוד יום, מכל מקום דמי קצת להפרת נדרים שאין להפר נדרים בשבת ויו"ט. רק אציין שלדעת הרא"ש, 'כל נדרי' מתירים את נדרי השנה שעברה, ולא את של השנה כדי שלא יזלזלו בנדרים. בזמנינו נוהגים גם למסור מודעה להבא וגם להתיר מה שהיה, וכפי שאומרים: "מיום כיפורים זה ועד יום כיפורים הבא עלינו לטובה". הגר"ש דבליצקי זצ"ל (זה השלחן סי' תרי"ט) כתב שמספיק לומר פעם אחת לפני השקיעה, כיון שפעם אחת זה העיקר והשאר נאמר רק לחיזוק הדבר, לכן את ב' הפעמים ניתן לומר לכל הדעות אח"כ. וכן משמע בפוסקים שכתבו שאין לחוש אפילו אם נמשך לתוך הלילה (ראה במטה אפרים שם י"א, ובאלף המטה סקי"ט). ומה שנוהגים לאחר באמירת 'כל נדרי' בבין השמשות או אפילו בצאת הכוכבים, משום שההתרה היא לצורך היום, שאז מתירים אפילו בשבת, והוא הדין כאן שמתירים לצורך יום כיפור כדי להכנס זך ונקי לקראת יום הדין (ראה כה"ח שם סקכ"ה בשם הריב"ש). למעשה יש נוהגים להתחיל כל נדרי לפני השקיעה ולסיים כל נדרי לאחר השקיעה, ויש מתחילים כל נדרי לאחר השקיעה מהטעמים שהזכרנו לעיל. נראה שלכתחילה ראוי להתחיל לפני השקיעה ולסיים לפחות לומר פעם אחת לפני השקיעה, ובדיעבד ניתן לומר את הכל אחרי השקיעה. בברכת גמר חתימה טובה ובשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il