שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ישיבה בסוכה

לישון ולאכול בסוכה לפני סוכות

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ו תשרי תש"פ
שאלה
האם יש איסור בל תוסיף באכילה או שינה בסוכה לפני חג סוכות כאשר יש צורך בדבר מחמת נוחות או עבור הילדים?
תשובה
שלום רב. איסור בל תוסיף שייך להוספה על המצוה, ולפני חג סוכות עדיין לא חל שם מצוה על הסוכה, ולכן אין איסור זה שיייך במציאות זו. עם זאת נראה שמצד חביבות המצוה, אם אין צורך לאכול ולישון שם, יש למצוא מקום אחר. מקורות והרחבה: השו"ע (תרס"ו א') ע"פ הגמ' (סוכה מח) כתב שאם רוצה לאכול בסוכה ביום השמיני, יש לפחות בסכך מקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים (32 ס"מ) לפני היום השמיני כדי לעשות הכר שהוא יושב בה שלא לשם מצות סוכה, שלא יהא נראה כמוסיף. וכתב המ"ב (סק"ה) שרק נראה כמוסיף ולא מוסיף ממש, כיון שרק אם מתכוון להוסיף על המצוה עובר על איסור תורה של "לא תוסף עליו" (דברים י"ג א'). הרמ"א הוסיף שאם רוצים לאכול בסוכה לאחר החג - אין צריך לפחות בסוכה "דלא נראה כמוסיף רק ביום השמיני". משמע מדבריו שאיסור זה שייך רק סמוך לחג, וכמו שכתב המ"ב (סק"ו). כמו כן נראה שכל האיסור הוא דוקא לאחר החג לאחר שכבר קיימו מצות סוכה וכעת רוצים להוסיף עוד יום. וכדברים אלו כתב בשו"ת מחנה חיים (או"ח ח"ג מ"ד) שדוקא הוספה על המצוה נקראת הוספה, מה שאין כן הקדמה אינה נקראת הוספה. וכן הוכיח בשו"ת שלמת יוסף (סי' י"ב א') מהירושלמי שהסוכה נקראת סוכה רק בחג הסוכות ולפני זה אין לה "שם" סוכה. וראה בקובץ מבית לוי (ח"ב עמ' צ"ו) שכתב הגר"מ גרוס לחלק בין היום השמיני של החג שהוא יום טוב ולכן נראה כמוסיף על המצוה, לבין ערב יום טוב שאינו נראה כמוסיף, וכמו שביארנו לעיל בפשטות. ועיין שו"ת להורות נתן (מועדים א' עמ' קס"ו). בברכה חג שמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il