שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

מה השעה הכי מאוחרת להדלקת נרות חנוכה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ד כסלו תש"פ
שאלה
שלום רב. אני מסיים את מטלות היום לקראת השעה 21:00 ואגיע הביתה לקראת 22:00 האם ניתן להדליק נרות חנוכה בזמן הנ"ל? ועד מתי אפשר להדליק?
תשובה
שלום וברכה. אף שעיקר זמן ההדלקה שתיקנו חז"ל עבר (חצי שעה), מכל מקום דעת רוב הפוסקים שניתן להדליק בברכה עד עלות השחר אם יש בכך פרסום הנס. במידה ואין עוברים ושבים ובני הבית ישנים - ניתן לסמוך על הפוסקים שיש להדליק בברכה עד עלות השחר, בפרט שכך מנהג העולם. אעפ"כ נכון להשתדל שיהיו בנוסף למדליק עוד שניים או על כל פנים אחד מבני הבית. מקורות: בגמ' בשבת (כא:) מובא שזמן ההדלקה הוא "עד שתכלה רגל מן השוק", וכתב הרשב"א (שם) שהמדליק אח"כ לא קיים מצוה כתיקנה, אך מכל מקום נחשב שמקיים מצוה. אולם הרמב"ם (חנוכה ד' ה') כתב שאם עבר זמן זה, שוב אינו מדליק כלל. וכן נראה מדברי התוס' (שם) בשם הר"י פורת, שללשנא קמא, שזמן ההדלקה עד שתכלה רגל מן השוק, הכוונה שאם לא הדליק מדליק עד זמן זה, אבל אח"כ לא ידליק כלל, והוסיף שכיון שיש בגמ' לישנא בתרא ששיעור זמן זה הוא לעניין אחר, ידליק מספק. והביאו בתוס' בשם ר"י שכיום שמדליקים בתוך הבית "אין לחוש מתי ידליק". ומדברי הגר"א (מעשה רב רל"א) נראה שפסק כהר"י פורת, שאחר זמן זה ידליק בלא ברכה. וכתבו הרי"ף והרא"ש שזמן זה היינו כחצי שעה, וכך נפסק בשו"ע (תרע"ב ב'), וכתב שאם עבר זמן ההדלקה (העיקרי שהוא חצי שעה) ולא הדליק "מדליק והולך כל הלילה". ונחלקו הפוסקים האם ניתן להדליק בברכה דוקא אם בני ביתו ערים. ודעת המג"א (סק"ו) שיכול להדליק עד עלות השחר בברכה בתנאי שבני הבית נעורים, והיינו עוד שניים מלבדו. והביאו דברי המג"א בבאר היטב (סק"ד), ובמ"ב (תרע"ב סקי"א). וכן דעת הפר"ח, דה"ח, חיי"א, א"ר, ועוד פוסקים. ודעת הבא"ח (וישב ז') שמספיק אחד בנוסף למדליק (כן כתב הגר"מ אליהו זצ"ל שכן ביאר בספר מעשה ניסים דף קי"ז את דברי הבא"ח). ובשעה"צ (סקי"ז) הביא מש"כ בספר חמד משה, שאף אם בני ביתו ישנים יכול להדליק כל הלילה בברכה. וכתב על דבריו שהנוהג כן אין מוחין בידו, ובמ"ב (סקי"א) כתב שלא ידליק בברכה אם בני ביתו ישנים, והוסיף שאם בא לפני עלות השחר נכון להקיצם כדי שיוכל להדליק בברכה. למעשה כתב הגר"ש וואזנר (קובץ מבית לוי ח"י עמ' ב') שמנהג העולם לברך גם לאחר זמן ההדלקה אפילו אם בני ביתו ישנים. וכן כתב באגרו"מ (או"ח ח"ד סי' ק"ה), בחזו"ע (חנוכה). וכתב בילקו"י (מועדים עמ' 209) שמנהג הספרדים לברך עד עלות השחר בברכה, וכן דעת פוסקים רבים. ובמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. ונראה שאם מדליקים בחוץ, יש לחלק אם באותו מקום יש עוברים ושבים גם בשעות המאוחרות של הלילה שאז יש להדליק בברכה אף אף בני הבית ישנים, לבין מקום שכבר בשעה תשע/עשר אין פרסום הנס או שמדליק בתוך הבית, שאז יש להדר אחר שניים מבני הבית, ואם אין שניים, מספיק אפילו אחד. במידה ולא מוצאים אפילו אחד, אפשר לסמוך על דעת הפוסקים שניתן לברך כל הלילה בברכה, וכן מנהג רבים. בברכת חנוכה שמח ומאיר,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il