שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

טלטול תמונות בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ב טבת תש"פ
שאלה
האם מותר לטלטל תמונה ממוסגרת בשבת שאינה תלויה העל הקיר אלא מונחת על משטח כלשהו ונשענות על ידית המחוברת לתמונה או סתם נשענת על הקיר?
תשובה
שלום וברכה. כיון שמדובר בתמונה העומדת לנוי וקישוט הבית, ואינה קבועה באופן מוחלט על הקיר - ניתן להזיזה כאשר יש צורך. מקורות: בגמ' (שבת מה:) מבואר שדבר שאדם קובע לו מקום הוא מוקצה. וכתב בשערי תשובה (ש"ח סק"ה) שאסור לטלטל שעון שעל הקיר, וביאר בחזו"א (סי' מ"ג סקי"ז), שהוא משום שקובעים לו מקום ולא נחשב כלי כיון שאין מטלטלים אותו. ובשש"כ (פ"כ הערה ס"ח ס"ט) בשם פסקי רי"ד (שבת קכג:) שכל דבר שהוא כבד אדם קובע לו מקום ומקצה אותו, היינו שכיון שהוא חושש מלהזיזו שמא יפסד, הוא מקצה אותו מדעתו. ובשש"כ (שם כ"ב) אסר לטלטל תמונה שמקפיד עליה ע"פ הקצושו"ע (פ"ח ו') וע"פ ביאור החזו"א הנ"ל ויש בכך מוקצה מחמת חסרון כיס. אולם הביא שם בשם התהילה לדוד (של"ו סוף סק"ו) שכל דבר נוי לבית אף אם הוא יקר ביותר, מותר לטלטלו. עיי"ש. ובנידון השאלה יש מקום להקל גם לדעת החזו"א כיון שאין אדם קובע מקום קבוע לגמרי בתמונה המונחת על ידית או סתם תמונה בשידה הנשענת על הקיר. ויש להוסיף את דברי הגרע"י זצ"ל בהליכות עולם (ח"ג עמ' ר') שאין איסור טלטול אפילו על תמונה קבועה שעל הקיר מהטעם האמור, שמונחות ליופי וקישוט ונחשבים לכלי שמלאכתו להיתר. בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il