Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13842912


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13842913


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13842914


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13842915


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה האם מברכים במקרים שונים

עושה מעשה בראשית על הסרטבה

שאלה
שלום לרב. אנו כעת בטיול בסרטבה, האם אפשר לברך על ההר הזה עושה מעשה בראשית?
תשובה
שלום וברכה. אם יש לכם התפעלות מכך, מברכים: "ברוך אתה... עושה מעשה בראשית". מקורות: ז"ל מרן השו"ע (רכ"ח א' ע"פ ברכות נד): "על ימים ונהרות, הרים וגבעות ומדברות אומר ברוך... עושה מעשה בראשית...". ושם בסע' ג' כתב: "ולא על כל הרים וגבעות מברך אלא דוקא על הרים וגבעות המשנים ונכרת גבורת הבורא בהם". ואם כן באף שאין הר זה, מההרים הגבוהים בארץ שהרי גובהו כ337 מטר מעל פני הים, מכל מקום יש לברך עליו כאשר מתפעלים מכך שהרי הרכס הרים שעליו נמצאת הסרטבה, גבוה, משונה ומרהיב ביחס לאותו איזור בו הוא נמצא. וביחס לאיזור הבקעה, הוא מתנשא לגובה של כ650 מטר, וכנראה שלא בכדי בתקופת חז"ל שימש מקום זה להעברת ידיעת קידוש החודש ע"י הדלקת משואות (כמבואר במשנה ר"ה ב' ד'). ולכן גם לשיטת החיי אדם (כלל ס"ג אות ג') הסובר שהרים אלו שמרן כתב שמברכים עליהם, צריכים להיות מפורסמים מחמת גובהם, ואם כן היה מקום לפקפק על ברכה על הרים בגובהו של הסרטבה, מכל מקום כיון שביחס לאיזור הבקעה והשטח שהר זה נמצא, הוא מפורסם בגובהו, נראה בפשטות שאפשר לברך. ומלשון מרן השו"ע ומה שהצריכו לברך גם על גבעות מיוחדים, נראה להדיא שהכל יחסי ואין צריך שהרים אלו יהיו גבוהים ביותר אלא מרשימים ומראים על גבורות ה' בעולם. ויתרה מכך מבואר בקצות השולחן (ס"ו י"ד ובדה"ש סקכ"ד) שיש לברך גם על הרים שאינם מפורסמים מחמת גובהם. בברכה,
עוד בנושא האם מברכים במקרים שונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13842916


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13842917


Varnish cache server