Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25986993


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25986994


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25986995


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25986996


Varnish cache server

שאל את הרב כל השאלות

שתי שאלות על פרשת ויצא

26
שאלה
א: בפרק כח פסוקים כ' כא' יעקב מתנה עם הקב"ה כך: "אם יהיה אלוהים עימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש". "ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוהים". זה נראה שיעקב אבינו אומר לקב"ה שאם הוא יעזור לו הוא יאמין בו ואם לא, אזי לא יאמין בו. האמנם זה מה שיעקב אומר לקב"ה? הוא עושה עם הקב"ה תנאים? ב: בפרק כט פסוק ו כתוב שהרועים אומרים ליעקב שרחל באה עם הצאן ואחר כך שוב בפסוק ט התורה מתארת שרחל באה עם הצאן. מדוע זה כתוב פעמיים?
תשובה
א: מותר לנדור בעת צרה. כלומר אדם שנמצא בצרה, נודר שכשיצא מהצרה, יקיים מצווה מסוימת וכדומה. במקרה שלנו יעקב נמצא בצרה והוא נודר שאם הקב"ה ישמור אותו בדרכו אזי המצווה שהוא יקיים היא שישוב לארץ ישראל ואז ה' יהיה לו לאלוקים שהרי רק בארץ ישראל הקשר עם הקב"ה הוא אופטימלי. אם כן פסוק כ' מתאר את תפילתו לצאת מהצרה ובפסוק כא' יעקב מתאר מה המצווה שיקיים. הרחבה לזה אפשר למצוא בספר אם הבנים שמחה לרב טייכטל הי"ד בהקדמה הראשונה. ב: בפסוק ו הרועים מתארים שרחל באה עם הצאן בהווה, כלומר בעת שהם מדברים, רחל מגיעה עם הצאן. ובפסוק ט התורה מתארת שרחל כבר הגיעה עם הצאן לבאר, כלומר באה בלשון עבר. זה מבואר ברש"י על פסוק ו.
עוד בנושא כל השאלות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25986997


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 25986998


Varnish cache server