שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת המגילה

קריאת מגילה על ידי ילדה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ו טבת תשפ"א
שאלה
שלום, בתנו תהיה בת מצווה יומיים לאחר פורים. רצינו שהיא תקרא מגילה בפורים בקריאת נשים ותוציא ידי חובה את הנשים. האם זה אפשרי? האם אפשרי שמישהי בוגרת תברך והיא תקרא? תודה
תשובה
ראשית כל מזל טוב והרבה נחת! מכיון שהבת מצוה תחול רק לאחר יום פורים, לכן היא לא תוכל להוציא את הנשים ידי חובה. הרחבה: נפסק בשו"ע (תרפ"ט א') שאם הקורא את המגילה הוא קטן, אינו מוציא את השומעים ידי חובה. ניתן לבאר את הטעם ע"פ התוס' (מגילה יט: הובא במ"ב שם סק"ו) דלא אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן, כלומר, חיוב קריאת המגילה הוא מדרבנן, וחיובו של קטן בכל המצוות מדרבנן, ולכן אינו יכול להוציא את הגדול שאצלו זה רק דרבנן אחד. או שניתן לבאר ע"פ דברי הרמב"ן (קידושין לא. הובא בשעה"צ סי' קפ"ו סק"ד, וכן כתב רש"י ברכות מח.), שקטן אינו יכול להוציא את הגדול אפילו כשהקטן הוא "חד דרבנן", כיון שהקטן אינו חייב במצוה אפילו מדרבנן ורק על אביו מוטל לחנכו. ובמ"ב (תרפ"ט סק"ו) כתב שבהלכות חנוכה (תרע"ה סע' ג') הביא המחבר שיש מי שמכשיר בקטן שהגיע לחינוך שיכול להוציא אחרים בהדלקתו, אולם במ"ב (שם סקי"ג) כתב שלפי דברי המחבר בהלכות קריאת המגילה, שסתם ולא הזכיר דעה זו, משמע שלמעשה יש להחמיר בקטן. ויש שכתבו שהשו"ע החמיר רק בקריאת המגילה ולא בהדלקת נר חנוכה, משום שהקטן חייב רק בשמיעת המגילה ולכן אינו יכול להוציא אחרים (אליה רבה הובא בשעה"צ שם סקי"ב), או משום שחיוב קריאת המגילה מדברי קבלה שהוא כדברי תורה (החמד משה הובא בשעה"צ שם, וכ"כ הפמ"ג בפתיחה כוללת ח"א י"ח). בשעת הדחק כשאין גדול שיודע לקרוא, יכול קטן שיודע לקרוא להוציא את האחרים ידי חובה, כן מוכח בראשונים, וכן עולה מדברי הרשב"א בתשובה (סי' רל"ט) בשם הראב"ד, שאם הציבור מוחלים על כבודם יכול הקטן להוציאם ידי חובה בדרבנן, וכפי שכתב מרן בב"י (סי' נ"ג). וכן כתב המ"ב (שם סק"ו) בשם ספר סמא דחיי. עם זאת כיון שדבר זה אינו מצוי אין לנהוג כך אלא בהוראת רב המקום. (לא התייחסתי בתשובה זו לעצם הקריאה ע"י אשה, שכמובן צריך להיעשות לשם שמיים ובצניעות ובהוראת המרא דאתרא). בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il