Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13278024


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13278025


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13278026


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13278027


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה כשרויות ואכילה מחוץ לבית

ללמוד בישיבה שלא מקפידים על בשר חלק

שאלה
האם ראוי ללמוד בישיבה שלא מקפידים להכניס רק בשר חלק?
תשובה
במדינות רבות במזרח אירופה היה קשה להקפיד על בשר חלק, ולא רק על דבר זה, היה קושי לשמור על איסור חדש, שהחיטה שהייתה נקצרת בחודש חשוון עד אחרי פסח הייתה אסורה באכילה, שזהו איסור מפורש גם לפי הרמ"א. היין היה מהול ביותר ומגיע רק ל17 אחוז יין, והיו מברכים עליו בורא פרי הגפן. ועוד שהיו נעזרים במבשלות גויות ומקלים בהלכה של בישולי נוכרים. בסך הכול הכשרות הייתה ברמה נמוכה ביותר. בארץ התנאים אחרים ובוודאי ראוי להקפיד על אכילת בשר חלק ובוודאי בישיבה שמסמלת הקפדה במצוות ועוד שתלמידיה נמנים מכל העדות. כפי שלא יתואר שבישיבה לא יקפידו על ירק ללא תולעים. ובכלל בישיבה נכון להקפיד על מוצרי חלב מהדרין, ולהקפיד על בישולי נוכרים לפי מרן השולחן ערוך, וגם על אבקת חלב ישראל, אף אם ניתן לסמוך להקל, בישיבה ראוי להקפיד בכך. לסיכום: ישיבה שלא מקפידים על בשר חלק לא ראוי ללמוד בה. (חשוב להדגיש שאי אפשר לסמוך על כשרות הבד"ץ כי אינם מקפידים על דברים רבים!! אלא לסמוך על ההכשרים של הרבנות הראשית חלק, או ההכשרים הפוסקים לפי שיטת מרן השולחן ערוך)
עוד בנושא כשרויות ואכילה מחוץ לבית

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13278028


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 13278029


Varnish cache server