שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חמץ וכשרות מוצרים לפסח

אכלתי מצה עשירה בשוגג

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ט ניסן תשפ"א
שאלה
שלום הרב.. אני אשכנזיה שלא אוכלת קטניות וחברות שלי ספרדיות וכן אוכלות קטניות... נפגשנו כולנו וחברה שלי הביאה עוגיות שהיה רשום "לאוכלי מצה עשירה".. לצערי אני לא כל כך בקיאה ולכן שאלתי את חברותיי האם זה קטניות הן אמרו שזה בסדר שאני אוכל. אז אכן אכלתי ואז חזרתי הביתה ושאלתי את אבא שלי מה זה אומר עוגיות שיש בהן מצה עשירה והוא אמר שזה כמו חמץ בשבילנו... האם עברתי על עברה חמורה?
תשובה
שלום רב. אכן מנהג בני אשכנז להחמיר באכילת מצה עשירה, אלא אם כן מדובר בשעת הדחק כגון חולה או זקן. ונחלקו פוסקי אשכנז האם קמח שנילוש במי פירות ושהה כדי חימוץ נחשב לחמץ. לגבי שאלתך כיון שהדבר נעשה בשוגג הקרוב לאונס אין הדבר נחשב לעבירה חמורה, ודי בכך שתקבלי על עצמך מכאן ולהבא לבדוק מה שאת אוכלת ביתר שאת. מקורות: מרן השו"ע (תס"ב א'-ג' ע"פ הגמ' בפסחים לו.) התיר לאכול בפסח מצה עשירה, כלומר קמח שנילוש במי פירות, כיון שאינם יכולים להחמיץ את הבצק, אלא שאין יוצאים במצה זאת בפסח כיון שאינה בגדר לחם עוני. אולם הרמ"א (שם ד') כתב שהמנהג באשכנז שלא ללוש קמח במי פירות, וחתם דבריו: "ואין לשנות אם לא בשעת הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה". ושני טעמים למנהג זה: א. שחוששים לפוסקים שמי פירות מחמיצים, ב. מחשש שהתערב מים ובזה לכל הדעות אסור (מ"ב שם סקט"ו). וראה באגרות משה (או"ח ח"א סי' קנ"ד וח"ד סי' צ"ח) שהמנהג להחמיר מהטעם הראשון, כדעת רש"י (פסחים לה. ד"ה אין) והראב"ד (הלכות חמץ ומצה ה' ב'), והוסיף ע"פ החיי אדם (כלל קכ"ז י') שמנהג שקיבלו עליהם לאיסור אפילו גדולי הדורי אינם יכולים להתירו. ולשיטת האגרו"מ אם עבר על המנהג ולש במי פירות ושהה כדי חימוץ, הוי חמץ גמור ואסור באכילה אפילו לזקן וחולה. אולם מרן החזון איש (או"ח קכ"א סקי"ב ד"ה ובשו"ע) כתב שאם לש עם מי פירות בלבד, מותר לזקן או לחולה אף אם שהה כדי חימוץ. ובקרב פוסקי ספרד בזמננו, יש האוסרים מצה עשירה מחשש לטעם השני, שעלולים להוסיף מים למי הפירות, וידוע שהגר"מ אליהו והג"ר יעקב יוסף זצ"ל החמירו במצה עשירה הנמכרת בימנו, ואף עשו בירור במפעלים ומצאו שחששם היה נכון, ואף גילו שלעיתים מוסיפים לעיתים חומרי התפחה. וכיון שדעת פוסקים רבים שאם התערב מים במי פירות הדבר אף גורם לחימוץ יתר, לכן הורו להזהר מאד מאכילת מצה עשירה זו. אולם דעת מרן הראשל"צ הגרע"י זצ"ל ועוד פוסקים (עיין שו"ת יבי"א ח"ט מ"ב, שמע שלמה ח"ד י"ג י"ז) הקילו בדבר והורו כפשט דברי המחבר (לעיל), ולדעתם אין חומרי ההתפחה גורמים להחמצה אסורה, וכבר שנים שבנו הג"ר אברהם יוסף שליט"א נותן כשרות למצה עשירה. בברכת מועדים לשמחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il