שאל את הרב

  • הלכה
  • מגע ותערובת בין בשרי או חלבי לפרווה

האם יש איסור פת חלבית גם על אורז?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ו ניסן תשפ"א
שאלה
כבוד הרב - האם גם אורז שהתבשלה ביחד עם חלב יש בו איסור כמו עיסה חלבית והרי אורז אוכלים לפעמים עם בשרי ולפעמים עם חלבי. תודה - ותודה על השיעורים באתר
תשובה
שלום וברכה, חז"ל גזרו שלא להכין לחם עם חלב, משום שרגילים לאוכלו עם מאכלים חלביים או בשריים. במהרי"ט (ב יו"ד, יח) כתב שעוגות מותר להכין חלביים או בשריים, הואיל ובדרך כלל אין אוכלים אותם עם בשר או חלב. לכאורה מדבריו משמע שאכן במאכל שדרך לאוכלו עם חלב או בשר אסור. אך לא כתוב באף פוסק שגם בתבשיל יש גזירה זו, ונראה שאף המהרי"ט לא אמר זאת אלא בעוגות שהם בכלל לחם ולכן היה ניתן לחשוב שאסור וע"ז כתב המהרי"ט שמותר משום שאין דרך לאכול עם חלב ובשר. ובערוך השולחן יורה דעה סימן צז, ב כתב שחז"ל גזרו רק על לחם משום שזה עיקר מאכלו של אדם: "וכן בתבלין שנדוכו במדוכה של בשר שאסור לאכלן בחלב ובבשר מותר ולא גזרינן שמא יבא לאכלם בחלב דפת שאני דעל הלחם יחיה האדם אבל בשארי דברים לא גזרינן". וכן כתב החכמת אדם (שער איסור והיתר כלל נ סעיף ז): "ודוקא בפת וכיוצא בו שעיקר חיות אדם תלוי בו גזרינן (עיין כלל נ"ב סימן ה') אבל מדוכה של בשר שדכו בה בשמים או שהמדוכה אינה לא של בשר וחלב ודכו בה עם בשר מותר לאכול עם אותו מין ולא גזרינן גזירות מה שלא נמצא בש"ס". אך המגן אברהם (תמז, מה. הביאו המשנ"ב שם ס"ק קו) מביא את דברי ה'צמח צדק' שאין לערב חלב ביין שמא ישתו אותו בסעודה עם חלב, ולכאורה לדבריו נאסור גם אורז, אך נראה לי שיש חילוק בין לחם ועוגות שלא תמיד מונחים בכלי בו הכינו אותם ולכן אין מה שמזכיר האם הם חלביים או בשריים, וכן יין אינו מונח בכלי חלבי או בשרי, לעומת זאת אורז חלבי מכינים בכלי חלבי והוא מזכיר לא לאוכלו עם בשר. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il