שאל את הרב

  • הלכה
  • דגים

אכילת חלב יחד עם דגים

undefined

הרב רואי מרגלית

י"ב סיון תשס"ה
שאלה
רציתי לדעת מדוע לדעת הספרדים אסור לאכול דגים ומוצרי חלב?!
תשובה
בב"י בסימן פ"ז סעיף א' כתב: דמכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה. וכתב הט"ז שהוא טעות סופר, וצ"ל: דגים עם בשר. וכ"כ הש"ך שהוא טעות וכל יומא נהגינן הכי לבשל דגים בחלב ולאכול. וכ"כ הפר"ח. וראה בכנסת הגדולה שכתב בשם שארית יהודה דגם דגים בחלב יש סכנה (בשם רופאים מומחים). וכ"כ הבית לחם יהודה, והוסיף דזהו רק בחלב, אבל בחמאה או שומן בחלב- אין בהם סכנה. אמנם הרבינו בחיי כתב שיש סכנה גמורה בדג אפילו עם גבינה. וכתב הפתחי תשובה וז"ל: ונ"ל דהאידנא שכל העולם מבשלים, גם עם חלב שרי, דכיון דדשו ביה רבים וכו'. וכתב ע"ז כף החיים דנראה דאין כל אויר המקומות שוים וגם לא כל הטבעים של בני אדם שוים, וסכנתא חמירא מאיסורא. ולכן יש להחמיר ורק בחמאה יש להכשיר. ובספר בן איש חי כתב: דגים בחלב מותר אפילו מדרבנן, מיהו יש בהם סכנת חולי ולכך אסור לאוכלם. וה"ה לאכול דגים עם גבינה יש סכנת חולי. אבל דגים בחמאה- יש מן האחרונים שכתבו דאין חשש חולי בזה, ויש שכתבו דאיכא חשש חולי, ושומר נפשו ירחק ויזהר, דהא אפילו הרב פחד יצחק, שהיה רופא גדול ונראה לו דאין בזה נזק, נמנע מלאכול. ופה עירנו בגדד אין מטגנים דגים בחמאה דחוששין החשש הנזכר. והגר"ע יוסף כתב: יש להימנע מלאכול דגים בחלב או עם גבינה משום חשש סכנה. אבל הנוהגים לאכול דגים בחמאה- רשאים להישאר במנהגם. ויוצאי אשכנז נוהגים להקל בכל זה ויש להם ע"מ שיסמוכו, ונהרא נהרא ופשטיה. הרב רואי מרגלית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il