שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר ויקרא

האם נדב ואביהוא מתו בגלל חטא העגל?

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ח אייר תשפ"א
שאלה
שלום רב רשי מפרש הנותרים שגם אליהם נגזרה מיתה משמע שבגזרה מתו בני אהרן והנותרים זכו לא למות אולי אפשר לחשוב שמות בני אהרן הי׳ על חטא העגל ששם הגישו אש זרה וזה מובן והגזרה המתינה עד הקמת המשכן? וכל בני אהרן השתתפו עם אהרן בחטא
תשובה
שלום יש בדברי חז"ל מספר מדרשים בענין מות בני אהרון: רש"י (ויקרא פרק י' פס' ב') מביא מהמדרש: "ותצא אש - רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש". רש"י (דברים פרק ט פס' כ') מביא: "באהרן התאנף ה' - לפי ששמע לכם (בענין חטא העגל). להשמידו - זה כלוי בנים. ואתפלל גם בעד אהרן - והועילה תפלתי לכפר מחצה, ומתו שנים ונשארו השנים". משמע שבעקבות חטא העגל נקנס הארון בעונש קשה של מות הבנים, והועילה תפילתו של משה עליו שלא ימותו כל בניו. בגמרא ביומא (דף פז/א) נאמר: "אשריהם לצדיקים לא דיין שהן זוכין אלא שמזכין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות שכמה בנים היו לו לאהרן שראויין לישרף כנדב ואביהוא שנאמר הנותרים אלא שעמד להם זכות אביהם". אם כן, לפי רש"י בויקרא לא נגזר שום עונש אלעזר ואיתמר אלא נדב ואביהוא מתו בעקבות מעשיהם. לפי רש"י בדברים בעקבות חטא העגל נגזרה מיתה על כל בני אהרון אלא שתפילת משה הצילה שניים. ולפי הגמרא ביומא גם על אלעזר ואיתמר נגזרה המיתה (כנראה בעקבות חטא העגל) אלא שזכותו של אהרון הצילה אותם. המהרש"א ותוספת יום הכיפורים עומדים על הסתירה בין המקורות האם אהרון היה הסיבה לעונש שהוטל על בניו או שהוא גרם להצלתם, וכן מה היתה הסיבה למות נדב ואביהוא. המהרש"א מביא את דברי הרא"ם שאומר ששני החטאים גרמו למיתת בני אהרון חטא העגל ובנוסף המעשה שלהם בשתיית יין או שהורו הלכה בפני רבם. בתוספת יום הכיפורים מבאר: "שתפלת משה היתה שיעשה הקדוש ברוך הוא בשביל אהרן" משה רבנו התפלל שגם בזכות אהרן ינצלו בניו והועילה תפלתו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il