שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

איך זה שמשה רבינו מת בגיל 120 ולא 121?

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ח תשרי תשפ"ב
שאלה
המשנה בעדויות (פ"ב מ"ב) אומרת "משפט המצריים שנים עשר חדש" ובמדרש (סדר עולם רבה פרק ג) הביאו סמך לזה מהפסוקים "מכות מצרים י"ב חדשים, שנאמר ויפץ העם וגו אימתי דרכו של תבן באייר, והם יצאו בניסן, לקו המצריים עשר מכות כל י"ב חדש". כתוב שכאשר משה עמד לפני פרעה הוא היה בן 80 שנה. אם המכות נמשכו שנה והלכו במדבר 40 שנה אז משה היה צריך להיות בן 121 ולא בן 120 כפי שכתוב. איך זה מסתדר??
תשובה
שלום את שאלתך שאל החת"ס (שו"ת חת"ס חלק ו' סימן כ"ט) וכן כתב בביאורו לתורה (שמות פרק ז' פס' ז') וכך כתב: "ודע דצריך לומר דשנת עמידתם לפני פרעה היה שנת שמונים למשה, ובז' אדר שקודם ניסן שבו יצאו נעשה שמונים שלמים, דאי סלקא דעתך שבתחילת עמידתו היה בן שמונים שלמים, ומשפט מצרים היה שנים עשר חודש (פ"ב דעדיות מ"י), אם כן בעת צאתם היה משה רבינו ע"ה בן שמונים ואחד שנים, וכשתצרף לזה ארבעים שנים שהיה במדבר, יהיה שני חייו קכ"א שנים, וכתיב בן מאה ועשרים שנה אנכי היום. אלא על כרחך כנ"ל". לפי דבריו מה שאמרה התורה משה בן שמונים שנה הכוונה שהיה לו יום הולדת שבעים ותשע ונכנס לשנתו השמונים וכאשר יצאו ממצרים היה בן שמונים וקצת (הוא נולד בז' באדר) ונפטר בז' באדר כאשר מלאו לו מאה ועשרים שנה. בתשובה החת"ס האריך יותר. ניתן לראות גם את דברי הטורי אבן על מסכת ראש השנה בדף ג/א, וכן את דברי החזו"א (אור"ח סימן קמ"ב ס"ק א') שעסקו בשאלה זו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il