שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

האם צריך להדליק נרות בבית חולים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ד כסלו תשפ"ב
שאלה
שלום לרב וחנוכה שמח. אני מאושפז כעת בבית חולים, וכבר הדליקו נרות חנוכה במחלקה ואני פספסתי, אמרו לי שאני יכול להדליק אם ארצה, האם אני צריך להדליק שם בברכה או שאני יוצא בהדלקה של אשתי שמתארחת במקום אחר?
תשובה
שלום וברכה. אתה צריך להדליק נרות בבית החולים בברכה, ואינך יוצא בהדלקת אשתך. מקורות: מבואר בשו"ע (תרע"ז א') שאכסנאי "שאין מדליקין עליו בביתו" צריך להשתתף בפרוטה בשמן, ובמ"ב (שם סק"ב) כתב דוקא שאין מדליקים, כיון שמעיקר הדין אם אשתו מדליקה בביתו, היא מוציאה אותו ידי חובה, ואינו צריך להשתתף במעות. אולם אם היא אינה בבית, היא אינה מוציאה אותו. וכן הוא אינה מוציא אותה כשאינו בבית והיא אינה נמצאת עמו (הליכות שלמה דבר הלכה י"א, וכתב שאם היא בבי"ח והוא בבית מוציא אותה, אלא שראוי שתשתמע הברכות ממי שמדליק שם). ויש מי שאומר שבעלה מוציא אותה אף שאינו מדליק בביתו, כיון ש"אשתו כגופו" ונטפלת אליו בכל מקום שהוא נמצא (קובץ מבית לוי ח"י עמ' כ"ב). והנה בשו"ת מהרש"ם (ח"ד סי' קמ"ו) נשאל לגבי רכבת, וכתב שאם שילם עבור לילה: "הוי כשכר לו בית דירה לאכול ולישן שם וחייב בנ"ח ומ"ש רש"י ביושב בספינה י"ל שהיו אז ספינות פתוחות בלא קירוי והרוח מנשב ולא הי' בגדר בית כלל". והוסיף שאף שהרכבת אינה עומדת ו"רכוב כמהלך", מכל מקום "לא נמצא בשום מקום שיהי' צריך בית קבוע למה שמצותו בשביל פרסומי ניסא כנלענ"ד מסברא". וע"פ דבריו נראה, שהמתאשפז ללילה בבית חולים, נחשב שמיטתו שכורה לו ודינו כבעל הבית וצריך להדליק שם בברכה, אף אם אשתו מדליקה בביתו (פסק"ת תרע"ז א'). אולם מדברי הגרש"ז הנ"ל (שם ה') שאם האשה בבי"ח, יוצאת ידי חובה בהדלקת הבעל בבית, משמע שהוא הדין איפכא, אלא שהוסיף שראוי שתשמע את הברכות, שהרי יש אומרים שאף מי שמדליקים עליו בבית צריך לברך על הראיה (כמבואר במ"ב תרע"ו סק"ו). ובנידון השאלה, כיון שגם האשה אינה נמצאת בבית, הבעל צריך להדליק בבי"ח בברכה או להשתתף אם משהו שמדליק שם. ואף שהדליקו כבר במחלקה, כיון שהגעת כעת והחדר נחשב כשכור לך, חל עליך חיוב הדלקה שם בברכה. בברכת רפואה שלימה ! חנוכה מאיר שמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il