שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הכשרת כלים

כלים שלא הוכשרו לפסח

undefined

הרב דניאל קירש

י"ט ניסן תשפ"ב
שאלה
אם רוצים באמצע פסח להשתמש בכלים שלא הוכשרו לפסח, האם אפשר להגעיל את הכלים בפסח?
תשובה
שלום וברכה, למנהג הספרדים ניתן להגעיל כלים בפסח, (ויקפידו להגעיל לאחר 24 שעות מבליעת החמץ, וכן יגעילו בכלי שעברו עליו 24 שעות מאז בליעת חמץ). למנהג האשכנזים לא ניתן להגעיל כלים בפסח. אולם גם למנהג האשכנזים ניתן להכשיר כלים בליבון קל, כלומר יחממו אותו באש (או בתנור) עד שהוא רותח ברמה כזאת שאם יניחו קש על צדו השני הוא ייחרך. מקורות והרחבה: כתב הרמ"א (תנב, א): "הגה: ואם לא הגעיל קודם זמן איסורו יכול להגעיל עד הפסח שאז חמץ במשהו ואינו מועיל הגעלה שחוזר ובולע אבל מותר ללבן כלי תוך הפסח (דברי עצמו ותשובת רשב"א)". ביאר המשנה ברורה (ס"ק יב): " שאז חמץ במשהו: רוצה לומר ואינו מועיל אף אם ירצה להגעילה בתוך כלי גדול שיש בה ששים במימיה נגד הכלי לבטל הפליטה ואף שהכלי אינו בן יומו מעת שנשתמשו בה החמץ וגם הכלי גדול אינו בן יומו אפילו הכי אסור לדידן דקיימא לן בסימן תמ"ז ס"י להחמיר בפסח אף בנותן טעם לפגם". בכף החיים (שם, ס"ק כח) כתב שלשיטת השולחן ערוך ניתן להגעיל כלים בפסח משום שלשיטת השולחן ערוך נותן טעם לפגם בפסח אינו אסור. אולם צריך שהכלי לא יהיה בן יומו שלא יבלע אפילו משהו משום שחמץ בפסח אסור במשהו. אולם ציין כף החיים שגם בספרד יש נוהגין להחמיר בפסח ככל חומרות שכתב מור"ם ז"ל בהגה. ועיין בחזון עובדיה פסח (הלכות מצרכי מזון הכשרים לפסח, הלכה י, עמ' קט) שכתב: "ואחינו האשכנזים נוהגים להחמיר כדברי הרמ"א בכמה פרטי דינים הנ"ל. אבל לנו הספרדים שהולכים אחר הוראות מרן יש להקל. ואין המורה הוראה בארץ רשאי להחמיר (לספרדי) נגד פסקי מרן, ורק לעצמו רשאי להחמיר". והאריך בדבר מאד בהערה לא, ע"ש. לגבי ליבון קל כתב הפמ"ג (משבצות זהב, ד) שליבון קל אף שמועיל כהגעלה ועדיף ממנו מכל מקום אינו שורף בפנים כי אם מפליט את הטעם החוצה, ולכן יש לומר שלא מועיל ליבון קל בפסח לאשכנזים שמחמירים בנותן טעם לפגם בפסח. כדבריו פסק בספר הכשרות (פרק ו, הערה קל). אולם למעשה ניתן להקל בזה, ראה פסקי תשובות (תנב, ב. ושם בהערה 8 רמז שדברי הפמ"ג שליבון קל מפליט ולא שורף נתונים במחלוקת כמו שכתב בסימן תנא, אות יז). וכן ראה ספר הגעלת כלים (פרק ז, ז). המטה יהודה (מובא בספר הגעלת כלים, שם, הערה כג) סבור שגם לרמ"א ניתן להגעיל בפסח כלי שאינו בן יומו. אף שאין הלכה כדבריו, אפשר אולי לצרף את שיטתו להתיר ליבון קל בפסח. בפסקי תשובות (שם) כתב שאשכנזים יכולים להגעיל כלי בפסח במקרה שהכלי בלע רק 'משהו' כלומר טיפה ויש במי ההגעלה ששים כנגדו, וכל שכן אם הכלי צריך הגעלה רק לחומרא ע"ש. בברכת פסח כשר ושמח!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il