שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • צניעות בלבוש

הלכות צניעות לגברים כמו נשים?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב תמוז תשפ"ב
שאלה
רציתי לברר אם יש הלכות צניעות לגברים, מדברי השו"ע והמשנה ברורה חלק א הלכות אדם בבוקר סימן ב נראה שצניעות שייכת גם בגברים. השאלה היא למה על הלכות נשים ממש שמים דגש וצריך לשמור על זה וכולם מדברים על זה וזה נקרא עבירה, אבל על הלכות גברים אף אחד לא מתיחס וגם נראה שרוב הבנים לא מקיימים את ההלכות האלה, ואף אחד לא אומר על זה כלום? תודה.
תשובה
שלום וברכה. אף שמידת הצניעות שייכת גם אצל גברים, יש הבדל גדול בין נשים לגברים בדיני צניעות. שהרי באשה האיסור לגלות את המקומות המכוסים בגופה, הוא מהתורה, ואילו באיש יש בכך רק מעלה וחסידות. כמו כן באשה, מלבד החיוב לכסות את הגוף, ישנו איסור "לפני עיוור" בהכשלת הרבים. מקורות: חז"ל למדו מן הפסוק "פרע את ראש האשה", שמלבד הראש, יש איסור עצמי, בגילוי גוף האשה במקומות המכוסים, וז"ל הגמ' (סוטה ח.): "אין לי אלא ראשה, גופה מנין? ת"ל 'האשה'". ואם יש כאן חיוב מהתורה (שו"ת משפט צדק ח"ג סי' ג', שו"ת יחוה דעת ח"ג סי' ס"ז), כל זה מלבד האיסור "לפני עוור" שמכשילה בכך אחרים. ודנו הפוסקים לגבי גילוי זרוע, שיש בכך דין על "עוברת על דת יהודית", ואיסורו מדרבנן (שו"ע אהע"ז סי' קט"ו ד' כלשון הרמב"ם), לבין שאר מקומות המכוסים, שיש בכך איסור תורה, אך ודאי שהדבר אסור (מ"ב סי' ע"ה סק"ב), ובכל אופן אם לובשת בגדי פריצות, עוברת על איסור תורה (שו"ת יחוה דעת שם). אולם אצל גברים הדין שונה, כלומר, גילוי המקומות המכוסים באיש, אינו איסור אלא מדין מעלה וחסידות (שו"ת אגרו"מ יו"ד ח"ג סי' מ"ז וס"ח, שו"ת אז נדברו ח"ו סי' מ' ומ"א), כמבואר בגמ' (שבת קיח:) שרבי יוסי השתבח בכך, וכן מדוייק מדברי המ"ב (סי' ב' סק"א) שכתב: "והאדם צריך להתנהג בצניעות ובושה לפני הקב"ה ואפילו בלילה וכו' צריך ליזהר תמיד מטעם זה-שלא במקום הכרח, מלגלות מבשרו ואפילו מעט כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם", ומבואר בתחילת דבריו, משמע שרק "טוב ליזהר" כפי שכתב להדיא בשו"ע הרב (סי' ב' סע' א'). לא כתבתי על גילוי מקום הערוה, שאסור מדינא לכל הדעות. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il