שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

האם אשה חייבת בברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו'?

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ז סיון תשפ"ב
שאלה
האם אשה חייבת בברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו' כאשר היא רואה אחד מחכמי הדור?
תשובה
שאלה: האם אשה חייבת בברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו' כאשר היא רואה אחד מחכמי הדור? תשובה: שלום וברכה, כן. יש לציין שרבים לא נהגו לברך ברכה זאת בימינו משום שאין לנו בזמננו גדולי תורה מופלגים בחכמה כמו שהיו בעבר. למעשה יש מקום לברך כאשר רואים גדול בתורה שהוא ממש מיחידי גדולי הדור. מקורות והרחבה: ככלל נשים מברכות את כל ברכות הראייה כמו גברים (למעט כמה ברכות שדנו בהם הפוסקים אם נשים מברכות כגון ברכת קידוש לבנה, ברכת החמה, וברכת האילנות משום שיש אומרים שברכות אלו נחשבות כמצוות עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות, ואכמ"ל בברכות אלו). רבים לא נוהגים לברך כלל ברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו' בימינו, ונאמרו כמה טעמים להסביר מדוע לא מברכים. בחסד לאלפים (רכד, יב) כתב שאפשר שאין לברך ברכה זו משום שאין דין תלמיד חכם בזמן זה. בחזון עובדיה (טו בשבט, עמ' תה) דחה סברת החסד לאלפים, וכתב שאף אם אין לנו דין תלמיד חכם בזמן הזה לכמה הלכות, לעניין הזה ודאי שיש דין תלמיד חכם שיש לברך עליו, ויפתח בדורו כשמואל בדורו ובתנאי שיהיה מופלג בתורה. וכך נראה מסתימת המשנה ברורה (רכד, ו) שלא ציין שלא נוהגים לברך כפי שציין על ברכות אחרות. ערוך השולחן (רכד, ו) כתב: "וכמה שיעור גדלו בתורה או בשארי חכמות לא נתבאר ולכן נמנעים עתה מברכה זו". מבואר בדבריו שאפשר שיש בימינו גדולי תורה שיש לברך עליהם אבל איננו יודעים כמה גדול צריך להיות, ומי נחשב גדול ולכן לא מברכים (ולדבריו נראה שאם יש אחד שהוא גדול מאד מיחידי הדור יש מקום לברך עליו). הבן איש חי (פרשת עקב) כתב שלא לברך ברכה זו בימינו. וכן שמעתי מהגאון הרב אשר וייס שליט"א שאין לברך ברכה זו בימינו . טעם נוסף שאין לברך בשם ומלכות כתב כף החיים שיש ספק בלשון הברכה אם צריך לומר 'שחלק מחכמתו ליראיו' או 'שנתן מחכמתו ליראיו'. ולענ"ד צריך עיון שמסתבר שאין זה מעכב אם אומר את הנוסח 'שנתן מחכמתו ליראיו' במקום 'שחלק מחמכתו ליראיו'. שוב מצאתי שכן כתב היחוה דעת (ד, טז) להשיג על דברי כף החיים שאין קפידא בהבדל בנוסח והוכיח שאינו מעכב ע"ש . אפשר להוסיף הסבר נוסף מדוע רבים נהגו שלא לברך ברכה זו בימינו. יתכן שיש חשש כיום שהדבר עלול לעורר מחלוקת ולשון הרע ובזיון התורה על מי ברכו ועל מי לא, מי גדול בתורה באמת ומי לא. ועוד שאנשים ירצו לברך מהנימוס וכדומה. כעין זה מצינו בהקשר של ברכת שהחיינו בחסד לאלפים (רכה, טו) ובהליכות שלמה (כג, יב) ואכמ"ל. למעשה מי שמברך ודאי שיש לו על מי לסמוך, וישאל תלמיד חכם גדול מי הם יחידי הדור שיש לברך עליהם ברכה זו. בברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il