שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת?

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ג תמוז תשפ"ב
שאלה
לכבוד הרב 1. האם כשמפעילים את המדיח כמה דקות לפני כניסת שבת מותר להשתמש בכלים בשבת? 2. האם אפשר להניח כלים במדיח אבל להפעיל רק בצאת שבת? (הכוונה לא להפעיל מדיח רק להניח את הכלים בתוכו) 3.האם מותר להפעיל מדיח כלים בשבת על ידי שעון שבת?
תשובה
שלום וברכה, 1. מותר (ראה שש"כ, כב, יא). אולם יש מחמירים הסוברים שאם המדיח פועל בבין השמשות שאז אסור לפתוח את הדלת של המדיח הפועל, ממילא הדלת היא מוקצה לכל השבת. לכן טוב לכתחילה להפעיל את המדיח מוקדם שיסתיים לפני שבת. במקרה שלא הספיקו, והמדיח היה דלוק בזמן כניסת השבת, יהיה אפשר להקל ולפתוח את המדיח בשבת ולהשתמש בכלים. 2. אם אתם רגילים כל ימות השבוע להניח את הכלים המלוכלכים במדיח עד ההדחה מותר גם בשבת לעשות כן. אולם אם אתם רגילים להניח בכיור ואתם רוצים להניח במדיח על מנת שיהיו מוכנים להדחה במוצאי שבת אסור משום הכנה משבת לחול (שש"כ, יב, לח). 3. על מנת שיהיה מותר להשתמש בשבת במדיח כלים צריך מעבר לשעון שבת גם התקן שבת. זאת משום שגם אם יש למדיח שעון שבת אין זה מספיק שהרי בסגירת הדלת של המדיח אנו מאפשרים לו להידלק. לכן צריך לנטרל את המנגנון המאפשר את הפעלת המכשיר עם סגירת הדלת. לצורך זה אפשר לעשות מפסק פיזי - ניתוק בדלת, שיגרום שהמדיח יפעל בלי קשר לסגירת הדלת. או לחילופין לקנות מגנט מיוחד שגורם לכך שגם אם לא סוגרים את הדלת המדיח בכל זאת יעבוד. (ניתן לקנות כיום בחשמלית בית אל). כאשר משתמשים במדיח כלים בשבת על ידי שעון שבת כנ"ל, יש להניח את קוביית הסבון לפני שבת במדיח עצמו ולא בתא שלו בדלת כדי שלא לגרום לבישולו בגרמא על ידי סגירת הדלת. מקורות והרחבה: 1. כתב השש"כ (כב, יא): "דבר שאינו ראוי לשימוש עם כניסת השבת אבל ברור הדבר שבמשך השבת יהיה ראוי לשימוש ובעליו אינו רוצה במצב הנוכחי של דחיה, אלא אדרבא, רצונו שיעבור זמן הדחיה ויהיה ראוי לשימוש, איננו מוקצה, ומתר לטלטלו ואף לאוכלו והוא הנקרא בשם "גמרו בידי אדם". אולם יש סוברים שגמרו בידי אדם זה רק במקום שמותר לאדם לטלטל בין השמשות אלא שאינו ראוי במציאות כמו קדירות רותחות, אבל כשיש איסור לטלטל כמו במדיח שאסור לפתוח הדלת בשעה שפועל אסור. וכן פשטות המשנה ברורה שאוסר טלטול בגד שהיה רטוב בין השמשות, וכן דעת הגרי"ש אלישיב, עיין ארחות שבת (פרק יט, שפה, ובמילואים אות כד). לכן לכתחילה טוב להיזהר בדבר. 2. בשש"כ (שם) הוסיף שיקפיד לא למיין את הכלים השונים אפילו אם עושה כן כדי להכניס בקלות לתוך המדיח כל אחד במקומו (משום בורר). 3. כתב השש"כ (יב לז): "אסור להשתמש בשבת במדיח כלים גם כאשר הוא מופעל באמצעות שעון שבת המכוון מבעוד יום לשטוף הכלים בשבת". וביאר (הערה ק): "כי הרי עם סגירת דלת המדיח הוא עושה מעשה שבעקבותיו המים יכולים להיכנס למכונה ולהתחמם עם הפעלת המדיח באמצעות שעון-השבת, ויש בזה משום אחד נותן את הקדירה וכו...וביום טוב שרינן בכה"ג". בהפעלת מדיח כלים בשבת על ידי שעון שבת אין איסור מצד השמעת קול בשבת (ראה רמ"א, סי' רנב,סע' ה) משום שכיום המדיחים לא משמיעים רעש מיוחד (דבר חברון, או"ח, סי' רלא). הגר"ד ליאור שליט"א סבור שניתן להשתמש במדיח כלים בשבת על ידי שעון שבת אפילו ללא ההתקן הנ"ל כאשר יש שעון שבת. לדעתו סגירת הדלת של המדיח בזמן שהמדיח מכובה ורק עתיד להידלק בהמשך על ידי שעון שבת אינו נחשב אפילו כגרמא אלא כפחות מזה ואין בזה חשש (דבר חברון שם, וכן אמר לי בשיחה בעל פה). לדעת הגר"מ אליהו זצ"ל אין להשתמש כלל במדיח כלים בשבת מטעם גזירה שמא ישנו את התוכנית של ההדחה ויעברו על איסורים וזה בכלל גזירת 'שמא יטה'. ועוד משום השמעת קול בשבת. (עיין שו"ת הרב הראשי, תשמ"ח-תשמ"ט סי' ל"א אות ה'; תש"ן-תשנ"ג סי' קמ"ח, ובמהדורה החדשה פרק ל' שאלות א'-ב'). מסתבר שמה שכתב שיש בזה בעיה של השמעת קול היה נכון במדיחים הישנים אבל במדיחים החדשים בעיה זאת איננה קיימת. שאלתי את הגר"א נבנצל שליט"א על שימוש במדיח כלים על ידי שעון שבת כאשר מנטרלים את המנגנון המאפשר את הפעלת המכשיר עם סגירת הדלת. והשיב שיש בעיה של בישול האוכל (ואנשים מתכוונים לבשל את האוכל על מנת שהכלים יתנקו). שאלתי את הרב אם לא יהיה בעיה של בישול בשבת האם יש להקל או שיש איסור משום אוושא מילתא? הרב שאל אם מדיח את הכלים עבור שבת (הרב כנראה חשש להכנה)? אמרתי נניח שכן. הרב שאל אם זה שקט? השבתי שאכן יחסית מדובר במדיחים שקטים היום. הרב השיב שאם כך אז מותר, אלא שאסור משום בישול האוכל. עכ"ד הגר"א נבנצל שליט"א. לגבי איסור הכנה - נראה שאם מניחים את הכלים במדיח תמיד וזה מקומם, אין בזה איסור הכנה אף אם לא ישתמשו בכלים הנקיים בשבת. הגר"ח אידלס שליט"א (במכתב ששלח לי) דעתו להקל להפעיל מדיח על ידי שעון שבת. וזה לשונו בסוף דבריו: "ולכן מדיח כלים שהוא בבית בצינעא לצורך פרטי, ולא ניכר פעולתו כמעט, לכאורה לא שונה ממזגן וכדומה, ובאם תוכנת השעון מערב שבת, מעיקר הדין יש להקל לכתחילה". עוד כתב לי הגר"ח אידלס בעניין בישול האוכל (נביא את עיקרי דבריו): "הנחת הכלים עם הפסולת שעליהם במדיח, כמוה כהנחתם בכיור או בארון, כדי לא להראות כלים מלוכלכים בכיור. וממילא מופעל. והו"ל פ'ר במקום דלא ניחא ליה (בבישול) בגרמא, בשונה מהנחת תבשיל על גבי פלטה מכובה, משום מיחזי וכו'. ובוודאי שסגירת הדלת לא משלימה מעגל כיון שהמכשיר בשעת הנחת הכלים מכובה. ואף שהאחרונים דנו בדבר. אולם כיום השימוש במדיח לא שונה ממזגן ותאורה, ולכן המיקל לפי כל התנאים האמורים יש לו לכתחילה על מי לסמוך... ועוד דדבר שכלה ונפגם תוך כדי בישול ליכא ביה בישול (חת"ס, יו"ד סי' צב). ועוד דהוה גרמא". הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א כתב לגבי מדיח כלים בשבת (מובא באתר ישיבה): "יש לנטרל את המנגנון המאפשר את הפעלת המכשיר עם סגירת הדלת. כמו כן יש לנקות שאריות מזון שיש בהם חשש בישול כגון ירקות חיים וכדו ". הרב מנחם פרל ראש מכון צומת העיר לי שכאשר משתמשים במדיח כלים בשבת באופן הנ"ל יש לשים לב שלא לשים את הסבון בתא שלו שבדלת אלא יש להניחו לפני שבת במדיח עצמו (ולא בתא שלו) כדי שלא לגרום לבישול הסבון בסגירת הדלת. כמו כן נוזל הברקה עלול להתבשל בסגירת הדלת, ולכן יש או להימנע משימוש בנוזל הברקה או לסתום את היציאה שלו עם אטם אזנים וכדומה כדי שנוזל ההברקה לא יצא ויתבשל. עד כאן מהרב פרל שליט"א. נראה שהסברות של הגר"ח אידלס להקל לגבי בישול האוכל נכונים גם לעניין הסבון ונוזל ההברקה. אולם נכון להחמיר לגבי הסבון משום שאין קושי בדבר. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il