שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • צניעות בלבוש

הוצאת שער מחוץ לכיסוי ראש

undefined

הרב דניאל קירש

ו אב תשפ"ב
שאלה
שלום הרב אשמח לדעת מהי ההלכה עפ הרב עובדיה בנוגע להוצאת שיער ממטפחת ובפרט האם מותר להוציא פאות? תודה
תשובה
שלום וברכה, לפי דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל מותר לאשה להוציא שיער ממטפחתה באורך שתי אצבעות (4 ס"מ). כך פסק גם הרב משה פיינשטיין זצ"ל. למעשה גם ספרדיות וגם אשכנזיות יכולות לסמוך על דבריהם ולהקל בדבר. אולם יש לציין שיש פוסקים החולקים על היתר הזה, וסבורים שניתן להוציא רק מקצת שיער שדרכו לצאת מחוץ לכיסוי ראש (ראה רמ"א עה, ב, ומ"ב ס"ק יד). וכתב המשנה ברורה שהזוהר (פרשת נשא) החמיר מאד שלא ייראה שום שער החוצה ושראוי לנהוג כדברי הזוהר. לגבי הפאות - אין להוציא פאות יותר מהשיעור הנ"ל. מקורות והרחבה: כתב הגר"ע יוסף (ספר אוצר דינים לאשה ולבת, סי' לז סע' טו, הערה טו): "נשים הנוהגות לגלות אצבע או שתיים משערות ראשן כלפי פנים, אין למחות בידן שכן מנהגנו". ושם בהערה הביא מהגר"ע יוסף: "ומה שאומרים שאפילו שערה אחת משערות ראשה הנראית יש בזה איסור תורה, אינו נכון, כי מנהג נשים ספרדיות לגלות אצבע או שתים משערות הראש כלפי פנים, ומהר"ם אלשקר שהיה גאון עולם בזמן הבית יוסף פסק להתיר". ושם הביא את דברי הגר"מ לוי זצ"ל שכתב להסביר את טעמו של הגר"ע יוסף: "דבכהאי גונא לא הווי רובו של טפח, דטפח הוא כשמונה ס"מ לפי מנהגינו כידוע וסבירא ליה דאסור מן התורה לגלות טפח משערה ברשות הרבים. ואם רובו של טפח יש לאסור על כל פנים מדרבנן דרובו ככולו ורק מיעוטו של טפח יש להתיר". ובספר מעין אומר (חלק יב, צניעות סימן ג, א) מובא: "מה שיעור השער שיכולה אישה נשואה לגלות משער ראשה? תשובה: "מהר"ם אלשקר שהתיר זה עד טפח, ולכן יכולה לגלות שלושה אצבעות (שש ס"מ). אחר זמן אמר לי הרה"ג דוד טהרני שליט"א שהראה לרבנו שבשו"ת אגרות משה שכתב שתי אצבעות, ואמר לו אין הכי נמי כך להורות". ראה שם בהערה. בשיעור בעל פה שמסר הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א סיפר סיפור על אביו הגר"ע יוסף: "הרבנית הלכה פעם עם כובע ממש (כלומר שכיסה את כל השיער). הרב הסתכל בשולחן שבת ואמר לרבנית: 'תרימי קצת את המטפחת, תראי איך את נראית, תרימי קצת'. הרימה קצת ויצא השיער (קצת שיער). הראה לנו הלכה למעשה. יש לך יותר ממעשה רב?" (מובא בספר ממרן הבן על מרן האב). ראה עוד בשו"ת יביע אומר (אבן העזר, ח"ד, סי' ג), ובשו"ת אגרות משה (אבה"ע, א, נח) ובספר 'את צנועים חכמה' (ח"א, מאמר ו, 'היקף כיסוי הראש') שהאריך בזה, ופסקי תשובות (עה, י). וראה בקונטרס 'הלכות צניעות' לג"ר שלמה הירש שליט"א שהרחיב בזה והביא שם דעות הפוסקים אם יש היתר לגלות מעט מהשיער וכמה. בין השאר הביא את התשורת שי (א נא, ב לח) הדובב מישרים (א, קכד) ועוד, ע"ש. לגבי הוצאת פאות פשוט שאסור להוציא מעבר לשיעור הנ"ל שהותר. הגדרת המיקום המדויק לחיוב באיזור הפאות - ראה בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סי' טז) שכתב: "לכאורה נראה דהגבול בזה סוף האוזן למטה דעד שם עדין בגדר פאת שער הראש ובפרט אם עיקר הצמיחה מלמעלה אבל קרה שאשה יש לה צמיחה גם מלמטה לאוזן, במקום שלאנשים כבר יצא מגדר פאות הראש וצדעים, ונכנס בגדר מקום הזקן בהא לא קאמרי גאונים הנ"ל כיון שעיקר הצמיחה משם, ואין שערות האלו בגדר שערך כעדר העזים שמדבר משערות שהן גורמת יצר ולא הנ"ל". עכ"ל. מה שכתב שהחיוב לכסות את השיער עד תחתית האוזן, דבריו מחודשים. כמדומה שבלי פאה נוכרית זה לא כל כך אפשרי לכסות עד לשם, ואין המנהג לכסות עד כדי כך. לכאורה השיער באזור זה הוא בכלל שערות היוצאות חוץ לצמתן (ראה בספר את צנועים חכמה עמ' עו-עט בגדר שיערות היוצאות מחוץ לצמתן). ושאלתי את הגר"א נבנצל שליט"א ואמר שהחיוב הוא לכסות את מה שמכסה באופן רגיל כאשר שמים מטפחת על הראש (התקשרתי לרב והבת של הרב שאלה את אביה ומסרה לי את תשובתו בעל פה). וכעין זה כתב הפסקי תשובות (עה, י, הערה 97). בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il