שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

ברכה על הדלקת נרות חנוכה ביום בביכנ"ס

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ד כסלו תשפ"ג
שאלה
האם המדליקים נרות חנוכה בבית כנסת בבוקר כגון בלמוד תורה שמתפללים בו מניין בר מצוות מברכים על ההדלקה או לא?
תשובה
שלום וברכה. אין לברך בבוקר על הדלקת נרות חנוכה בביכנ"ס או בית מדרש. מקורות: בשו"ת בנין שלמה (סי' נ"ג הובא בשערים המצויינים בהלכה סי' קל"ט י"ט) כתב שהמנהג להדליק נרות חנוכה בבתי כנסיות ומדרשות, גם בבוקר בשעת התפילה בלי ברכה, מקורו ברמב"ם (הל' תמידין ומוספין ג' י"ב), שהכהן היה מדליק בבוקר נרות שכבו בלילה, ולכן מדליקים בימנו זכר למקדש. וכן מובא בספר המנהגים נהר מצרים (דף נ'), ובשדי חמד (חנוכה סי' כ"ד), כה"ח סי' תרע"ט סק"ז). יש לציין שלא נוהגים במנהג זה בכל מקום, ויש שמי שרצה לומר שיש לנהוג כך רק במניינים המוקדמים כיון ששרגא בטיהרא לא מהני, כלומר כבר אין משמעות ולא ניכר כל כך האור בזמן שמואר בחוץ (ראה מקראי קודש לרב הררי פרק י' הערה מב בשם הגר"מ אליהו זצ"ל). ואף שלמעשה הנוהגים להדליק, מדליקים גם במנייני שחרית המאוחרים, מכל מקום לדעת כולם אין לברך על הדלקה זו. בברכת חנוכה מאיר ושמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il