שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות בתנ"ך

פורים

undefined

הרב חיים שרייבר

י"ט אדר תשפ"ג
שאלה
מה קרה לושתי ומדוע הדבר לא מופיע במגילה ולא בגמרא? למה לא אומרים יעלה ויבוא בפורים והלל.
תשובה
שלום מה היה סופה של ושתי: א. ב"עיון יעקב" על מסכת מגילה דף י"ג ע"א שושתי לא נהרגה רק נהיתה שפחת המן. ב. החיד"א בספרו "פתח עינים" (שם) כתב שהיא נהרגה ושתי ומרומז בפסוק "ויעש המלך כדבר ממוכן"', וכך בגמרא במגילה (דף יט) ג. "מנות הלוי" כותב שלא הרגו רק גזרו עליה שלא תבוא עוד אל המלך. ד. ב"דרשות חתם סופר" (עמוד רה ע"א): מחדש חידוש שהמלכה ושתי התאבדה. ה"לבוש" בהלכות פסח (סימן תפז ס"א) כותב: "וכמדומה לי ששמעתי טעם נכון שלא להזכירו, שהרי עיקר 'יעלה ויבא' לא נתיסד אלא על הזכירה והפקידה, ואין שייך זכרון אלא בראש חודש ובימים טובים, דכתיב: 'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם וגו' והיו לכם לזכרון' וגו' (במדבר י, י), ולא הוזכר שבת באותה פרשה, לפיכך אין צריכין להזכיר שבת במקום שעיקרו משום זכרון, שהוא משום ראש חודש וימים טובים". לפי ה"לבוש" תפילת "יעלה ויבוא" ענינה הזכרתנו לטובה, ולכן אומרים אותה רק בימים שנאמר בהם זכרון, דהיינו ימים טובים וראש חודש, ולא שבת, אף על פי שמקריבים בה קרבן מוסף. וממילא לא מזכירים גם בפורים ובחנוכה. במסכת מגילה (דף יד/א) יש כמה דעות מדוע לא אומרים הלל בפורים: א. משום שאין אומרים הלל על נס שבחו"ל. ב. קריאת המגילה עצמה נחשבת לקריאת הלל. ג. דווקא על יציאת מצרים אומרים הלל כי כבר יכולים לומר הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה, אולם בנס פורים עדיין נשארו עבדי אחשורוש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il