שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

הפרדת מיטה בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ט אייר תשפ"ג
שאלה
יש לי מיטה יהודית שהמיטות מחוברות זו לזו באצמצעות בורג, את הבורג מוציאים כל פעם שצריך להפריד את המיטות ומחזירים כשמחברים את המיטות לאחר כשבועיים, אם צריך להפריד את המיטות בשבת הדבר מותר?
תשובה
שלום וברכה. כיון שהמיטות עשויות לכך, וכך אתה נוהג באופן תדיר - ניתן להקל לכתחילה. אולם אם אתה נוהגים להפריד ולחבר את המיטות לעיתים רחוקות (כחודש ומעלה), המיקל יש לו על מי לסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה. מקורות: כיון שהמיטות עשויות לכך ואינך יוצר כלי בהפרדה או בחיבור, אלא זהו שימושם, לכן ניתן להקל שהדבר נעשה באופן תדיר, וכפי שכתבו הפוסקים ביחס לשינוי גובה הסטנדר. אני מצרף כאן את המקורות שכתבתי ביחס לשינוי גובה הסטנדר: ראה מ"ב (שי"ג סקמ"ה): "וכסוי הכלים אפילו אם עשויים כך שרי (לפתוח ולסגור) דהתם אין עשויים לקיום, רק לפתחן ולסגרן תמיד, וכ"כ הט"ז". וכתב הגרש"ז אויערבך זצ"ל (שש"כ כ"כ הערה קנ"ב) להתיר לשנות מצב בסטנדר ע"פ המ"ב הנ"ל, כיון שעשוי לכך. וכן כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ו ל"ב), ובאורחות שבת (א' פ"ח הערה פ"ז) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וראה עוד בשו"ת אז נדברו (י"ד י"א). וביאר בשבט הלוי (שם) שכיוון שב' חלקי הסטנדר נמצאים ביחד בסטנדר למעלה למטה, אם כן אף קודם ההידוק הוא עשוי בשלמות, ואינו מחברם כעת לגמר מלאכת הכלי, אלא רק להדקו לצורך תשמישו, לכן הדבר מותר ואין לגזור כלל. ובמכתב כתב הגרשז"א (מאור השבת מכתב ל"ב כ') אותו טעם. והתירו אפילו אם נעשה לעיתים רחוקות. ומעין זה כתב בחזו"ע (ח"ה עמ' רצ"א). אולם מדברי מרן החזו"א (או"ח נ' סי' י"א) שביאר דברי המ"ב שהתיר לעיל פתיחה וסגירה של כלים שנועדו לכך, שכיוון שלא ניתן להשתמש בכלי אם המכסה סגור לעולם, נמצא שאופן השימוש הוא ע"י הסגירה והפתיחה ולכן מותר, ואינו נחשב כגמר מלאכת הכלי. נראה לפי הבנה זו שיש לאסור סטנדר כיון שניתן להשתמש בסטנדר כך בלא שינוי, ואם משנה את גובהו הרי הוא יוצר כלי חדש ואסור. וכן פסק לאסור אחיינו הגר"נ קרליץ זצ"ל (חוט שני ב' ל"ו סקי"ד). וגם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ט ל"ח) כתב לאסור, מטעם שאסור לפתוח ולסגור כלי ע"י הברגה אם הדרך לעשות כן לעיתים רחוקות, עיי"ש. ועולה מדברי הפוסקים, שאם הדבר אכן נעשה באופן תדירי ונועד לכך, יש להתיר בשופי בלא פקפוק כלל, וכדברי המ"ב לעיל, ונראה שגם המנח"י יודה שאין בכך איסור. ועיין בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' ר"כ), שכן נראה לחלק מדבריו. אך במקום שהפתיחה או הסגירה נעשית לעיתים רחוקות מאד, המחמיר בכך תבוא עליו ברכה. ומכל מקום גם בזה המיקל יש לו על מי לסמוך. בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il