שאל את הרב

  • הלכה
  • שינוי מקום, הפסק וטעות

ברכה חדשה על מאכלים אחרים בבית

undefined

הרב דניאל קירש

י"ח סיון תשפ"ג
שאלה
שלום כבוד הרב אם אני ברכתי על שתיית קפה ולפני לסיים אותו אני מוסיף מים חמים, האם צריך לברך שוב? האם נחשב כשתייה חדשה?
תשובה
שלום וברכה, אין לברך על תוספת המים. זה כלול בברכה הראשונה (שולחן ערוך רו, ה). מקורות והרחבה: לדעת השולחן ערוך (שם) כאשר בירך בסתם על מאכל הוא פוטר בכך שאר המאכלים באותה ברכה. אמנם המ"ב (כב) הביא פוסקים שחלקו על השו"ע וכתבו בדין זה כמה פרטים ע"ש, אבל במקרה שלנו אין לברך גם לדעת המ"ב משום שמדובר באותו מין ממש, ועוד שנשאר קפה בכוס. כתב הרמ"א (שם) שטוב לזהר לכתחילה להיות דעתו על כל מה שיביאו לו. והטעם ביאר המשנה ברורה (ס"ק כג, ושער הציון כז) שאם לא כיוון בפירוש לא יצאנו מידי מחלוקת משום שיש אומרים שאין ברכה פוטרת בסתם אפילו מאותו מין אלא אם כן המאכל השני היה לפניו בשעת הברכה. הגר"א נבנצל שליט"א כתב (ביצחק יקרא שם): "נראה דאצלנו סתם דעת האדם על כל מה שימצא בבית לאכול, וכן על מה שתגיש אשתו או אמו לאכול". בהערה הבאה כתב הגר"א נבנצל על דברי הרמ"א הנ"ל: "שיהיה דעתו - אם לפני הברכה היה דעתו לפטר, אך בשעת הברכה לא כוון, אם היה סמוך לברכה או שנזכר באמצע הברכה ואפילו נזכר לאחר הברכה תוך כדי דיבור, אולי די בכך ואינו צריך לברך". שאלתי את הגר"א נבנצל שליט"א על הערתו השנייה שלכאורה לפי הערתו הראשונה לא צריך כלל לכוון על כל המאכלים משום שבזמננו סתם דעת האדם לפטור הכל. והשיב שבכל זאת לכתחילה יכוון לפטור הכל, אבל אם לא כיוון לא יברך שוב על מאכל אחר מאותה ברכה. ושאלתי אם ניתן לסמוך על כוונה כללית שאדם מכוון פעם אחת בחיים לפטור את כל מה שיש בבית (שבאמת בזמננו סתם דעת האדם בכל מקרה לפטור הכל)? והשיב הגר"א נבנצל שלכתחילה יש לכוון בכל פעם. עכ"ד. ונראה לענ"ד שנכון שאדם יאמר פעם בחיים שמכון לפטור הכל וכך במקרה שישכח לכוון בשעת הברכה, יוכל לסמוך לא רק על זה שסתם דעת האדם בזמננו לפטור הכל, אלא גם על כוונה כללית זאת. לגבי כוונה פעם אחת לכל החיים מצינו כעין זה דעת הגרח"פ שיינברג בהקשר דומה (מובא בדרשו, רו, 53), ע"ש. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il