שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שירות לאומי

שירות לאומי - דעת גדולי הרבנים החרדים

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ אב תשס"ו
שאלה
להלן מקורות נוספים להתנגדותם של גדולי ישראל גם להתנדבות: וכך כותב מרן ה"קהילות יעקב" מיד ששמע על היוזמה של שירות לאומי בהתנדבות אחרי שמביא את הפסק של הרצ"פ פרנק ומרן הגרא"ז מלצר והגאב"ד מטשעבין ומרן רבי זליג ראובן בענגיס שבו נאמר "יהרג ועל יעבור" על חובת שירות לאומי אזרחי: "ולאשר כהיום שנת תשל"ב עת צרה היא ליעקב כי בעוונותינו הרבים מתכננים שוב להפעיל וללחוץ על גיוס בנות בצורת התנדבות לשרות לאומי, ובהיות כי ברור שרובם ככולם של המתגייסות יתקלקלו ויתדרדרו הן באמונה ודעות והן בקדושת בת ישראל ושמירת הדת שכל זה הוא ב"יהרג ואל יעבור" ראיתי הכרח לחזור ולפרסם פסק דין הנ"ל מאדירי התורה ז"ל שנתפרסם בשנות תשי"ב-תשי"ג" למכתב זה מצטרפת גם מועצת גדולי התורה של אגו"י (הרבנים הגאונים: מרן הגרא"מ מן שך, מרן הגר"ח שמואלביץ’, מרן הרה"ג רבי יחזקאל אברמסקי, האדמו"ר מגור הג"ר ישראל אלתר והאדמו"ר מויז’ניץ הג"ר חיים מאיר הגר) וז"ל: "ואנחנו החתומים מטה מודיעים דעת תורה כי האיסור הנ"ל (היינו פסק הגאונים משנת התשי"ב שפסקו יהרג ואל יעבור אודות שירות לאומי אזרחי) שריר וקיים בכל תקפו גם עתה ואיסור חמור הוא לבת ישראל לילך להתנדבות לשרות לאומי בכל מסגרת שהיא ואנו פונים לכל בנות ישראל ולהוריהם שלא להיגרר אחרי פיתויים כי הענין הזה הוא מהאיסורים שאנו חייבים למסור נפשנו עליו". גם גדולי ישראל מקרב יהדות ספרד מפרסמים איסור עליו חתומים 70 רבנים מגדולי חכמי הספרדים באותו הזמן (ביניהם מרן ה"בבא סאלי" רבי ישראל אבוחצירה, הגרב"צ אבא שאול, הגאון רבי מרדכי שרעבי, הגר"ע יוסף שליט"א, רבי שלום לופס, רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף) וז"ל: "גזירה זו שבאה במסווה של התנדבות לשירות לאומי קשה ומסוכנת לישראל שבעתיים מגזירת העברה על הדת בפרהסיא באשר מוסווית היא במעטה של התנדבות. על כן אנו חוזרים ומכריזים ומזכירים במשנה תוקף את פסק הדין של גדולי הדור שפסקו בשעתו ש"גיוס בנות לשירות לאומי" הינו כגיוס לצבא ואסור באיסור מוחלט". בנו של הגדול הגר"ע יוסף הרב יצחק יוסף שליט"א מסכם זאת בספר הלכות שהוציא לבנות ישראל (אוצר דינים לאשה ולבת) בשנת התשמ"ט (17 שנים אחרי שהשירות הלאומי הפך להתנדבותי) וז"ל (סי’ לז’ אות ל’ עמ’ שפד’): "אסור באיסור מוחלט לבנות להתגייס לשירות צבאי, ואף לשירות לאומי, וכל כבודה בת מלך פנימה להיות תחת השגחת הוריה. וכבר הורו כן כל גדולי הדור, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך". ולסיום דברי מרן הגאון הגדול הרב מרדכי אליהו שליט"א שכותב בתשובה לשאלה שהופנתה אליו ע"י הגאון הרב אביגדור נבנצל וז"ל: "אין שום היתר לאפשר לבנות ללכת לשרות לאומי אפילו מה שנקרא בהתנדבות" (עיטורי כהנים, גליון 104, עמ’ 30, תשרי התשנ"ד).
תשובה
כבר קיבלתי מכתב עם קצת ציטוטים מרבנים חשובים, שכותבים שאסור אף להתנדב במסגרת ה"שירות לאומי". ואתה הוספת עוד מקורות על דברי קודמך. ואף אני חוזר על דבריי. שחובה לציין, כי המציאות מכחישה את יסוד הטענה. נכתב: "ובהיות כי ברור שרובם ככולם של המתגייסות יתקלקלו ויתדרדרו הן באמונה ודעות והן בקדושת בת ישראל ושמירת הדת". וברור שהמציאות אחרת. ויש מקום לבדוק עם הרבנים הנכבדים, האם לאחר שהתברר שהמציאות שעל פיה כתבו את דבריהם אינה כפי שחששו, האם עדיין לדעתם יש איסור. שאם ישארו בדעתם, דבריהם בתיובתא. אמנם יתכן שאם הבנות החרדיות היו הולכות לזה, היו אכן מתקלקלות, כפי שכתב הרב קנייבסקי. והסיבה לכך, מפני שלא הורגלו להיפגש עם החברה הדתית לאומית וק"ו החילונית. אבל הבנות הדתיות לאומיות ברובן הגדול אינן מתקלקלות. ואלו שיורדות, רובן היו יורדות גם בלא זאת. לגבי דעת הראשל"צ הרב מרדכי אליהו, אינני בטוח. כי שמעתי מתלמיד חכם גדול, ששמע באוזניו את הראשל"צ שאמר לו אחרת. ומן הראוי לברר את הדברים ממקור ראשון. אמנם יש לציין, כי כאשר ההתנדבות היא במקומות שהרוב הם חילוניים, אכן סכנת הירידה גבוהה, ועל כן צריך להימנע מללכת למקומות אלה. מכל מקום, רבותינו, תלמידי מרן הרב קוק, ועוד רבנים גדולים שהולכים בדרך זו, לא אסרו את השירות הלאומי. ובוודאי שהבנות שגדלו לאורם, נכון שילכו על פי הדרכתם. וכל הדיון שדנתי בו הוא כיצד לתרום יותר, אבל אין בזה איסור. מעבר לכך, גם בת חרדית שתרצה לסמוך על גדולי רבותנו, אם תעשה זאת לשם שמיים, ובאופן שאין חשש שתידרדר, יש לה אילנות גדולים לסמוך עליהם, ואין למחות בידה. לדעת הרב מרדכי אליהו שליט"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il