שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

טעות בכתובה

undefined

כולל דיינות פסגות

ד אדר ב' תשס"ח
שאלה
כתובת בתולה שלא נכתב בה מאתן, אלא "כסף ___ זוזי דחזי..." ונשכח בטעות מאתן ועברה שנה. האם יש לכתוב כתובה חדשה ומיוחדת כדין טעות בכתובה? דחוף לענין האם יש להרחיקם עד לכתיבת כתובה חדשה.
תשובה
קודם שנדון בכשרות הכתובה יש לדון האם בעל צריך להיפרד מאשתו אם מתברר שהכתובה אינה כשרה מחמת טעם כלשהו, או שאבדה הכתובה. א. כתב השולחן ערוך אבן העזר סימן סו סעיף ג' "אם כתב לה כתובה, ונאבדה,... צריך לכתוב אחרת בעיקר הכתובה, שאסור לאדם לדור עם אשתו שעה אחת בלא כתובה”. מובן מדברי השו"ע שאם אבדה הכתובה צריך לכתוב לאשתו כתובה חדשה. ברם, הרמ"א הוסיף כך: "ועיין לקמן סי' קע"ז, דבמקום שאין מגרשין רק מרצון האשה, אין צריך לכתוב כתובה; אם כן בזמן הזה במדינות אלו, שאין מגרשין בעל כרחה של אשה משום חרם רבינו גרשום, וכמו שיתבאר לקמן סימן קי"ט, היה אפשר להקל בכתיבת הכתובה, אבל אין המנהג כן ואין לשנות.” בהבנת דברי הרמ"א "אבל אין המנהג כן ואין לשנות" נחלקו הפוסקים האחרונים, יש שהבינו שכוונתו רק על עצם חובת כתיבת הכתובה בשעת הנישואין בזמן הזה, שאף שאין מגרשים את האשה בעל כרחה משום חרם דרבינו גרשום אף על פי כן צריך לכתוב כתובה כדי שלא תיעקר תקנת חכמים שתיקנו שכל אחד יכתוב כתובה לאשתו, אך אם כתב כתובה בנישואין ואבדה לא שייך בזה עקירת תקנת חכמים וביטולה, ואמנם שייך הטעם שלא תהא קלה בעיניו להוציאה אך בזמננו שלא מגרשים האשה בעל כרחה לא שייך טעם זה, ואין צריך לכתוב כתובה חדשה. ויש שחלקו והבינו את הרמ"א כפשוטו שצריך לכתוב כתובה חדשה, ובכל אופן כתבו להקל מצד אחר שיש לסמוך על מה שכתב השו"ע שם בסעיף א' "אסור להתייחד עם הכלה קודם שיכתוב לה כתובה... או שיעידו עליו עדים ויקנו מידו מה שהוא חייב לה, מנה או מאתים“. לכן, כיוון שנוהגים היום לעשות את הכתובה בעדים וקניין הרי שעדיין מתקיים בו שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, ונחשב כאילו הכתובה לא אבדה. העולה מכל האמור, שאין אדם צריך להיפרד מאשתו אם מתברר שאבדה הכתובה או נמצא בה פסול. אולם ודאי שיש להזדרז ככל האפשר לכתוב כתובה חדשה, משום דברי הרמ"א שם על השו"ע, “ וי"א דאין לסמוך אעדים רק בשעת הדחק, ומיד שיש לו פנאי לכתוב, צריך לכתוב, כל שכן שאין לסמוך עלייהו לכתחלה, וכן ראוי להורות”. ב. בנוגע למה שנשכח בטעות בנוסח הכתובה, המילה "מאתן", הדין תלוי מה כתוב בנוסח הכתובה בהמשך, אם כתוב " כנגדן סך הכל מאתיים זקוקים כסף צרוף" או "וכתובתה דא ותוספתא דא ונדוניא דא עולה לסך וכו' “, הכתובה כשרה ואין צריך כתובה חדשה, משום שמשפטים אלו כלול סכום מאתיים זוז שנשכח. ואם לא כתוב כן בנוסח הכתובה יש לפנות לרב מוסמך על מנת לפתור את הבעיה. בברכה, הרב אברהם זרביב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il