שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות הלכתיות כלליות

גילגול יריעות אהלים לפני התפילה

undefined

הרבנות הצבאית הראשית

כ"ה כסלו תשס"ט
שאלה
אנחנו ישנים באהלים, וחלק ממיסדר הבוקר הוא לגלגל את היריעות. החברה שאינם דתיים ביקשו מהמפקד שהמחלקה תעשה את זה לפני שהוא משחרר את הדתיים לתפילה. 1. האם מותר לגלגל את היריעות לפני התפילה? 2. האם יש עניין להתנגד להצעה בכדי שלא יווצר תקדים לפעולות לפני התפילה?
תשובה
נאמר בגמרא (ברכות יד, א): "אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל". וכן פסק השולחן ערוך (אורח חיים פט, ג): "אסור לו לאדם להתעסק בצרכיו או לילך לדרך עד שיתפלל תפלת שמונה עשרה". אך הרמ"א שם מיקל בכך בתנאי שיקדים לומר את ברכות השחר. איסור זה אינו כולל את סידור המיטה והחפצים האישיים וכדומה לזה, משום שאין לפעולות אלו חשיבות רבה (בספר אישי ישראל פ"יג, הערה מ"ו הביא בשם א"א מבוטשאטש (פט,ג) שכל מלאכת הדיוט או עראי שמותר לעשות בחול המועד, מותר לעשותה קודם התפילה), והן נחוצות לחייל כחלק מההכנה לתפילה. לכאורה גם גלגול יריעות האהל נכלל בזה, משום שלא מדובר במלאכה קשה וחשובה, והדבר נחוץ כחלק מהתארגנות בבוקר. כל זאת בתנאי שמקדישים לכך דקות ספורות בלבד. מלבד זאת אסרו חכמים להתחיל לפני התפילה בפעולה כל שהיא אם היא עלולה להתמשך לאחר זמן התפילה, שמא ישכח להתפלל (שו"ע אורח חיים שם ו; רלב,ב), אך מאחר שהחיילים רגילים להתפלל במניין מיד אחר כך, אין צורך לחשוש לכך (שמירת שבת כהלכתה פרק נו, הערה יב). סעיף נוסף להקל הוא מפני שגלגול היריעות אינו נחוץ לחייל הפרטי בלבד אלא הוא בגדר צרכי ציבור (ראה שו"ע אורח חיים צג, ד ומשנ"ב סק"ז שהעוסק בצרכי ציבור פטור מלהתפלל). אם כי, יש מקום לפקפק בסברא זו. השאלה העיקרית שיש לדון בה היא ההנהגה הראויה, שיש לנקוט בה במקרה זה. הכתובת הטבעית להתייעצות בפן זה היא רב היחידה. בהכירו את התנאים בשטח, יוכל לייעץ לכם אם ומתי כדאי להקל בדבר, ומומלץ של 'סגירה' עם המפקדים תיעשה בתיאום עימו ותקבל את אישור. דובר צה"ל בשם הרבנות הצבאית הראשית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il