שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

הבדלה על "קולה"

undefined

הרב אליעזר מלמד

ח סיון תשס"ב
שאלה
האם מותר לעשות הבדלה על "קולה", כמובן בשעת הדחק, ומה היא שעת הדחק כדי לחזר על יין? אשמח אם הרב יביא מקורות לדין זה.
תשובה
חכמים תקנו לומר הבדלה על הכוס. מצווה מן המובחר להבדיל על היין, שהוא המשקה החשוב ביותר, שהוא מזין ומשמח, וכששמחים בו שמחה של מצווה יש בו סגולה שהוא מגלה את הפנימיות הטובה שבישראל. ואמרו חז"ל (שבועות יח, ב) שהמבדיל על היין במוצאי שבתות - יזכה להתברך בבנים זכרים. אך כשאין לו יין, יכול להבדיל על "חמר מדינה". תרגום המילה חמר הוא יין, ו"חמר מדינה" הוא משקה חשוב שרגילים לשתות באותה מדינה כמו יין. לדוגמא, בירה לבנה רגילים לשתות בהרבה ארצות, ובכל המקומות שרגילים לשתותה, אפשר להבדיל עליה. ובאותן המדינות שאין רגילים לשתות בירה לבנה, כיוון שאין לבירה שם חשיבות, אסור להבדיל עליה. מי שיש לו יין אך הוא מעדיף לשתות בירה, לדעת הרשב"ם, כיוון שיש לו יין, אסור לו להבדיל על בירה. ויש אומרים שכיוון שהוא מחבב יותר את הבירה, מלכתחילה יבדיל על הבירה למרות שיש לו יין (רמ"א רצו, ב). למעשה, גם מי שאוהב יותר בירה לבנה, כל זמן שגם היין טעים לו, יותר מהודר שיבדיל על יין, ואם ירצה - יכול להבדיל על בירה. כמובן שגם וודקה או ערק נחשבים "חמר מדינה", אלא שמפני חריפותם קשה לשתות מהם כמות של כמלא לוגמיו (שהוא כדי למלא את פיו בעודו מנפח לחי אחת). ומי שיכול לשתות מהם כמלא לוגמיו יכול להבדיל על משקאות חריפים כוודקה וערק. נחלקו הפוסקים האם כדי שמשקה יחשב ל"חמר מדינה" צריך שיהיה בו אלכוהול. לדעת המקילים, הכלל הוא שכל משקה שאפשר לכבד בו אורחים חשובים, ואנשים רגילים לעיתים לשבת בחברת ידידים ולשתותו, הרי הוא נחשב משקה חשוב, ואפשר להבדיל עליו. לפיכך אפשר להבדיל על קפה ותה, או על מיץ תפוזים או תפוחים טבעי, וכן אפשר להבדיל על בירה שחורה, שכל אלו משקאות חשובים. וכ"כ בציץ אליעזר ח, טז, ואג"מ או"ח ח"ב עה, וגם בשמירת שבת כהלכתה ס, ו, נוטה להקל. ולדעת המחמירים, רק משקאות שיש בהם כח לשכּר, שיש בהם אלכוהול, נחשבים "חמר מדינה", שהם משקאות שאנשים מתכנסים לשתותם במסיבת חברים, אבל שאר המשקאות אינם חשובים כל כך ואין להבדיל עליהם. לפיכך אפשר להבדיל על בירה לבנה, ושאר משקאות אלכוהוליים, אבל על קפה או בירה שחורה או מיץ טבעי אין להבדיל, כי הם משקאות קלים שאין בהם חשיבות. וכ"כ ביבי"א ג, יט, ויחו"ד ד, לח, והזכיר עוד אחרונים שמחמירים, והחמיר למעשה משום שיש כאן ספק ברכה לבטלה. וכיוון שיש בזה מחלוקת, אין להבדיל על משקה שאין בו אלכוהול. וקל וחומר שאין להבדיל על מיץ ממותק ושאר משקאות קלים כמיץ אשכוליות מוגז או לא מוגז - שנראה שאף לדעה המקילה אינם נחשבים משקה חשוב, אלא הם משקאות שרגילים לשתותם כדי להרוות הצמאון. ואמנם קולה נחשב למשקה קצת יותר חשוב, ומכל מקום נראה יותר להחשיבו כמיץ ממותק מאשר כקפה ומיץ פירות טבעי. ובשעת הדחק כשאין אפשרות להשיג יין או משקה עם אלכוהול, נראה שאפשר לסמוך על דעות המקלים ולהבדיל על קפה וכיוצא בו, מפני שיש מהראשונים שסוברים שאפשר לומר את ברכת ההבדלה גם בלא משקה כלל, וכך כתב מהר"ם מרוטנבורג בשם רבינו שמחה. והטור כתב שכן מבואר בפרקי דר' אליעזר. ולכאורה כך משמע מדעת הרי"ף והרא"ש שבמקרה שצריך לעשות מלאכה לפני הבדלה על הכוס, יאמר ברכת ההבדלה בשם ומלכות בלא כוס, ויעשה מלאכתו, ואח"כ יבדיל על הכוס. ואע"פ שאין הלכה כן, מ"מ למדנו שיש אומרים שאפשר לומר ברכת הבדלה בלא יין, לפיכך בשעת הדחק אפשר לסמוך על הפוסקים המתירים להבדיל על משקה חשוב שאין בו אלכוהול. אבל על קולה גם בשעת הדחק אין להבדיל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il