שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

שימוש בחנייה של השכן ללא הסכמתו

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ז שבט תש"ע
שאלה
שכן שאין לו רכב ואינו משתמש בחנייה שלו והחניה שלו פנויה ואין לו כל שימוש בה, ברצוני לחנות את רכבי בחנייה שלו. מה יהיה הדין במקרים: א) השכן מתנגד, האם אוכל לכוף אותו מצד זה נהנה וזה חסר וכופים על מידת סדום? ב) החנתי את רכבי למרות התנגדותו והשכן דורש תשלום עבור הימים שהחנתי, האם יכול הוא לחייב אותי בתשלום? האם אני עובר על גזל אם לא ביקשתי רשותו? ג) לא ידעתי שהשכן מתנגד והחנתי את רכבי. לאחר זמן התברר לו שחניתי והוא רוצה לחייב אותי בתשלום, מה הדין? אשמח שהרב יעשה חסד עמי ויכתוב מקורות הלכתיים בנושא, גמ’, אחרונים, שו"תים/פס"ד בנושא. כי אני רוצה לכתוב עבודה סמנריונית בנושא.
תשובה
כיוון שבד"כ אנו עונים על שאלות הלכה למעשה ופה זה לצורך עבודה לא נאריך, אך בכל אופן אשתדל להפנות אותך למקורות המרכזיים בסוגיא: א.במקרה שהבעלים לא מסכים, מפשטות הסוגיא רואים שאם אדם לא מסכים אין לכפות אותו וכך מבין התוס' בב"ק כ: ד"ה הא וכא. ד"ה כהדיוט וכך פוסק השו"ע בחושן משפט סימן שס"ג ועיין שם בסמ"ע ס"ק יד' שלא שייך כופין על מידת סדום אם מראש אמר לו צא. [כך פסקו כל הפוסקים חוץ מהנחלת דוד בסוגיא שמבין שלמרות שמחה בו , המשתמש פטור והבין שכך פסק המרדכי, עיין בנחל"ד עמ' סו] ב. עיין במקורות הנ"ל שחייבים לשלם, אך צריך עיון כמה לשלם, כיוון שזו לא חניה שמיועדת לשכירות, ולכן נראה שישילם כמו "נהנה", כלומר שיבדוק כמה עולה שעת חניה באזור וישלם ועיין במנחת שלמה על ב"ק עמוד קפ"ח שמסביר זאת. ג. אם לא ידעת, זה נחשב שלא מיחה בך ואתה פטור מלשלם כמו כל מידת סדום, אמנם אם נגרם חסרון לבעלים, הוא יכול לגלגל עליך את כל ההנאה. ועיין בסע' ז' בפרטי הדין ועיין בסע' ט-י ובסמ"ע שם שאם לא ירד על דעת שצריך לשלם הוא פטור כמו במיקח טעות. הרב אריאל איגרא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il