שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

שתיית נשים מכוס של הבדלה

undefined

רבנים שונים

ז אלול תש"ע
שאלה
אני (אשה) עושה הבדלה, האם אסור לי לשתות את היין? אם כן מה הסיבה?
תשובה
המנהג הרווח הוא שנשים לא שותות מכוס היין של הבדלה אלא יוצאות ידי חובת הבדלה ע"י ההבדלה שמבדיל האיש, אך כאשר נשים מבדילות בעצמן צריכות הן לשתות את יין ההבדלה. בספר תולעת יעקב להחסיד המקובל האלוקי מוהר"ר מאיר ן' גבאי ז"ל (מהדורת ווארשא תר"ן עמ' ל:) בסוד מוצאי שבת כתב, וכבר ידעת מה שאמרו רז"ל בסוד העץ שחטא בו אדם הראשון גפן היתה, ואמרו מלמד שסחטה ענבים ונתנה לו, והם סורי הגפן נכריה קובעת כוס התרעלה כוס חמתו, וכנגד זה בא לאשה דם נדות סוד הזוהמא שהטיל הנחש בחוה, ולפי שנתכוונה להבדל מאדם על ידי היין אין הנשים טועמות יין של הבדלה. השל"ה מצטט את דברי התולעת יעקב הנ"ל, התוספת שבת מביא את הציטוט מהשל"ה בקיצור, והמ"א מציין לעיין הטעם בשל"ה. ובשו"ת הר צבי הביא הגרצ"פ פראנק זצ"ל את דברי שארו הגאון הגרא״ז מלצר זצ״ל לתת טעם גם מבחינת הלכה על זה שנהגו הנשים שלא לטעום מהיין של כוס ההבדלה משום דאנו חוששים דשמא הלכה כשיטת האומרים דנשים פטורות מהבדלה, ולשיטה זו האמן שהיא עושה על ברכת האור וההבדלה הוי הפסק בין בורא פרי הגפן שיוצאת מפי הבעל לשתייה, ומעיר הגרצ"פ פראנק זצ"ל דיש לעיין קצת בזה דהרי סוף כל סוף היא חייבת להבדיל מספק, וגם חיוב מספק הוי חיוב ותו לא הוי הפסק. אמנם חשוב לציין את דברי הערוה"ש שזה לא דין אלא מנהג בעלמא שלא כולן חוששות לזה, וכ"כ בשבט הלוי דהוא הקפדה בעלמא, ואין בכחה לדחות מה שהוא מן הדין. (תולעת יעקב מהדורת ווארשא תר"ן עמ' ל: "סוד מוצאי שבת", של"ה ח"א דף קב: במסכת שבת סוף פרק תורה אור, ובתו"ש ס"ק ה מביא הטעם בקיצור, מ"ב רצו ס"ק ו ממ"א שם ס"ק ד ומציין לעיין הטעם בשל"ה, ערוה"ש רצו סעיף ה, הר צבי או"ח סו"ס קנד, שבה"ל ח"ד סימן נד אות ז, שש"כ פרק ס סעיף לח). הרב משה ליב הלברשטט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il