שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

מנחה וערבית וביטול תורה

undefined

הרב יוסף אפריון

ו שבט תשע"א
שאלה
1- בבית כנסת שליד ביתי מתפללים מנחה סמוך לשקיעה ומיד כשמסיימים מתחילים להתפלל ערבית, יוצא מסיימים ערבית בוודאי כשעדיין לא היה צאת הכוכבים. הדבר הוא לא חד פעמי אלא שזה תמידי ולכתחילה, האם זו לא ההגדרה של תרתי דסתרי והדבר יהיה אסור? במידה והדבר כן, חייב אני לציין שמתפלל במקום רב ידוע מהיישוב, חייבים להעיר לו ע"ז? 2- הקב"ה חנן אותי בקול ערב ובהכנה יחסית מהירה של הפרשה לקרוא בתורה. בחו"ל הייתי קורא בתדיורות גבוהה בבית כנסת, אך אחרי עלייתי איני קורא יותר, אך רואה אני פספוס בלהפסיק להכין את הפרשה. האם זה נכון לכתחילה להכין את הפרשה בקביעות למקרה של "מצב חרום" שאהיה במקום ולא יהיה בעל קורא ואצטרך לקרוא, גם כשבאותו זמן הייתי יכול ללמוד דברים אחרים? חייב אני לציין שאני אברך בישיבה בירושלים. תודה רבה!
תשובה
1. נחלקו התנאים (ברכות כו א) מתי מסתיים זמן תפילת מנחה ומתחיל זמן תפילת ערבית. לחכמים זמן מנחה עד הערב (למעשה לכתחילה עד השקיעה) ואח"כ מתחיל זמן ערבית (למעשה רק אחרי צאת הכוכבים). לרבי יהודה זמן מנחה מסתיים ב'פלג המנחה' שהוא שעה ורבע זמנית לפני הלילה. (מחלוקת האם לחשב מהשקיעה או מצאת הכוכבים) ואז מתחיל זמן ערבית. לא הוכרעה ההלכה במחלוקת זו ומסקנת הגמרא היא (שם כז א) שאפשר לבחור האם לנהוג כחכמים או כרבי יהודה ואולם אי אפשר להקל שתי קולות גם כחכמים וגם כרבי יהודה, כלומר, להתפלל מנחה לאחר פלג המנחה וערבית לפני השקיעה (ואפילו בימים שונים) כיון שהוא 'תרתי דסתרי'. שכיון שהתפלל מנחה לאחר פלג המנחה מחשיב זמן זה כיום וכיצד יכול להתפלל באותו הזמן ערבית. (עיין שו"ע רלג א ובמשנה ברורה) אולם למעשה היו מקומות שנהגו להתפלל מנחה לאחר פלג המנחה ומיד ערבית לפני השקיעה. כבר הראשונים בתחילת מסכת ברכות דנו במנהג זה. לדינא, יש מציאויות שהקלו הפוסקים לנהוג כנ"ל ועיקר הטעם הוא שחששו שהציבור שהתפזר לאחר מנחה לא ישוב לתפילת ערבית ויתבטל המנין. (כ"כ מ"ב רלג יא וכה"ח שם יב ועיין בא"ח שנה ראשונה ויקהל אות ז). יתכן ובמקום שבו אתה מתפלל זו המציאות ובכ"מ אם יש רב למקום או לבית הכנסת עליך לגשת אליו ולשאול אותו על הענין. למרא דאתרא שעליו מוטלת האחריות ההלכתית (עי' מו"ק ו) יש סייעתא דשמיא לפסוק נכון. יש להוסיף שכל הדיון הנ"ל הוא על תפילת ערבית אולם מוסכם על הפוסקים שזמן קריאת שמע הוא רק לאחר צאת הכוכבים ולכן המתפלל ערבית לפני זמן זה צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע בזמנה (עיין שו"ע רלה א). 2. לגבי הכנת הפרשה בטעמיה נראה לי שכדאי לך להמשיך ולהכינה. העמל להכין את פרשיות השבוע זוכה שחלקים גדולים בתורה שבכתב יהיו שגורים על לשונו, ענין חשוב לכשעצמו ומועיל הרבה גם בהבנת הגמרא ודרשות חז"ל רבות המבוססות על פסוקים. וכך אמרו חז"ל (שמות רבה פרשה מא): "א"ר לוי א"ר שמעון בן לקיש מה כלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים". אם אכן ההכנה לא אורכת לך זמן רב כדאי להמשיך בה אולם כיון שציינת שאתה אברך עליך להיוועץ בראש הכולל שאולי לדעתו זה פוגע בסדרי הכולל וכד' ואשר יאמר לך תעשה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il