Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 18528990


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 18528991


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 18528992


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 18528993


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה האם מברכים במקרים שונים

מה מברכים על ברקים ורעמים

הרב יצחק בן יוסףי מרחשון תשע"ג
שאלה
שלום לרב, מה מברכים על ברקים ורעמים, ומתי?
תשובה
ברכה על ברקים ורעמים יש לברך תוך כדי דיבור, 2-3 שניות בסמוך לשמיעה או לראיית ברקים ורעמים. על ברקים מברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". על רעמים מברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". אם ראה ושמע ביחד בזה אחר זה ברק ורעם מברך רק ברכה אחת, לדעת המשנה ברורה ברכת "עושה מעשה בראשית", ואם בטעות ברך "שכוחו וגבורתו מלא עולם" יצא. ולדעת הילקו"י לברך ברכת שכוחו וגבורתו על שניהם. ומוסיף 'הליכות שלמה' (הגרש"ז) גם אם יקח זמן מהברק יותר מכדי דיבור יברך כיון שההמתנה הייתה לצורך הברכה על הברק נחשב כעסוק באותו עניין ומותר. (מ"ב רכז, ה ילקו"י שם ב. פסק"ת רכז,ו) השומע רעם יברך ולא ימתין לברק ורעם הבאים יחדיו.
עוד בנושא האם מברכים במקרים שונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 18528994


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 18528995


Varnish cache server