שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

נרות שבת בנר לא כשר ובלהבת גז

undefined

הרב עזריה אריאל

ח אייר תשע"ד
שאלה
האם שמן להדלקת נרות שבת חייב להיות כשר? האם אפשר לצאת ידי חובה בהדלקת גז (כמו שאפשר לצאת ידי חובה בהדלקת נורת חשמל)?
תשובה
לשואלת, שלום! 1. מותר להדליק בנר שאסור באכילה, אך יש להבדיל בין שתי דרגות של מאכלים אסורים: רוב המאכלים הללו אסורים רק באכילה, ומותר ליהנות מהם, כגון: נבילה, טריפה, בעלי חיים האסורים לגמרי באכילה, דם, ועוד. לעומת זאת יש כמה מאכלים שהתורה אסרה גם את ההנאה מהם: פירות של ערלה, פירות שגודלו על ידי יהודים בארץ ישראל ולא הופרשו מהם תרומות ומעשרות ("טֶבֶל"), בשר בהמה שמבושל בחלב, ועוד. "הנאה" אין פירושה דווקא הנאה חושנית, כמו ריח טוב או מראה אסתטי נאה, אלא כל הפקת רווח נחשבת כהנאה, כגון לתת אותם במתנה לגוי (או אפילו לבעל חיים, להבדיל). כאמור, מותר להדליק נרות שבת בשמנים שאסורים באכילה (כפי שמוכח מהדיון במשנה במסכת שבת פ"ב מ"א על הדלקה בחֵלֶב), אבל אסור להדליק בשמנים שאסורים בהנאה (ביאור הלכה סימן רסד סעיף ו ד"ה חוץ מאלו). אמנם בדרך כלל קיום מצוה אינו נחשב כ"הנאה" ("מצוות - לאו ליהנות ניתנו"), אבל המצווה של נרות שבת נועדה בעיקרה להנאתנו מן האור (בניגוד לנרות חנוכה, למשל), ולכן הדלקתם נחשבת כהנאה האסורה באיסורים מסוימים. אם כן, אם השמן הוא ערלה, או טבל - אסור להדליק בו, ואם הוא איסור אחר, כגון שומן מן החי מבעלי חיים שאסורים באכילה - מותר להדליק בו (כמובן, אם מחזיקים אותו בבית בצורה שהוא עלול לשמש לאכילה חובה לסמן אותו כדי למנוע טעות). אגב, מותר לכהן ולאשתו להדליק בשמן של תרומה טמאה, למרות שהוא אסור באכילה, מפני שלהם הוא מותר בהנאה (שמירת שבת כהלכתה פמ"ג סעיף ד). 2. הדלקה בגז - הדבר אפשרי רק בלית ברירה, וכשאין תאורה חשמלית להדליק אותה בתור נר שבת, אבל לכתחילה אין להשתמש בה, מכמה סיבות: האש הכחולה שבגז מיועדת ומותאמת לבישול וחימום ולא לתאורה, ולכן הטמפרטורה שלה גבוהה אבל האור שלה חלש ולא מאיר היטב את הבית (ראו משנ"ב סי' רסג סקל"ה ושמירת שבת כהלכתה פמ"ג סעיף ב). גם לא ניכר שהיא הודלקה לכבוד השבת, והיא לא מספקת את האווירה המתאימה. נכון שמעיקר הדין המצווה להדליק נר שבת איננה "ליצור אווירה" אלא פשוט שיהיה אור בבית בשבת, אבל בימינו, שיש לנו ממילא תאורה חשמלית, נראה שכבוד השבת בהדלקת הנרות הוא בנרות שמוסיפים תאורה ממשית או מוסיפים כבוד שבת באווירה שהם יוצרים, מה שלא מתקיים בלהבות גז, אלא אם כן שורר בבית חושך מוחלט ואז להבות הגז תורמות אור מסוים. מעבר לכך, יש אומרים שההדלקה צריכה להיות דווקא במה שמוגדר כ"נר", שמורכב מחומר בעירה ופתילה, ולא בכל אש ואור, ובלהבת גז אין פתילה (ראו אנצי' תלמודית ערך 'חשמל' ציון 315; אגב, העובדה שבגז יש הרבה להבות צמודות זו לזו אינה סיבה לשלול, עיינו סי' תרעא ס"ד ברמ"א ובביאור הלכה ד"ה אפילו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il