שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

שאלות כלליות

undefined

הרב חיים שריבר

י"ג אדר א' תשע"ו
שאלה
שלום וברכה. האם מותר לשכב (לישון) על הגב עם הפנים למעלה על המיטה באופן קבוע? שום תנוחה אחרת אינה נוחה לי בד"כ. והאם מותר לברך כך ברכות, ז"א אשר יצר וכו’? האם מותר להוציא רוח מלמטה כשאין אדם בסביבה? ואפילו כשיש אדם, אם הרוח נשמרת בבטן ישנה אי נעימות שגובלת בבל תשקצו. חזק וברוך.
תשובה
שלום אין לשכב פרקדן, בין אם שוכב על גבו ובין אם שוכב על בטנו, אלא אם כן נוטה קצת על צידו. ומלבד האיסור שבזה יש בכך שמירה על הבריאות. האיסור דווקא כששוכב לישון אבל אם קורא ספר וכדו' מותר לו לשכב על בטנו. ניתן לברך כאשר שוכב פרקדן אך אין לקרוא כך קריאת שמע בשכיבה, לגבי קריאת שמע על המיטה אם כבר יצא ידי חובת קריאת שמע, יש מחמירין לקרותה בעמידה או בישיבה, אך אם כבר שכב יכול להטות על צידו ולקרוא (משנ"ב סי' רל"ט ס"ק ו'). ניתן להפיח כאשר אין אדם בסביבה. הרחבה ומקורות בענין שכיבת פרקדן מהגמרא במסכת ברכות (דף יג/ב) עולה ששכיבת פרקדן כאשר אדם נוטה מעט על צידו מותרת כדי לשכב ולנוח, אך לא לקרוא ק"ש, אלא אם כן מדובר באדם בעל בשר כרבי יוחנן שקשה עליו צידוד גופו, שאז מותר לו לשכב על גבו, מוטה מעט על צידו ולקרוא קריאת שמע. מהי שכיבת פרקדן? הראשונים נחלקו האם שכיבה פרקדן היא שכיבה על הגב או על הבטן. רש"י מסביר שמדובר בשכיבה על הגב כאשר הפנים כלפי מעלה, והטעם שנאסרה שכיבה בצורה זו הוא מטעמי צניעות. בשו"ע (אבן העזר סימן כ"ג סע' ג') הובא "לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה, עד שיטה מעט שלא יבא לידי קישוי". אמנם הערוך (הובא בתוס' נידה דף יד/א ד"ה אפרקיד) פרש ששכיבת פרקדן היינו ששוכב על בטנו ופניו כלפי מטה. השו"ע (או"ח סי' ס"ג סע' א') הביא את שתי השיטות, בין אם שוכב על גבו או על בטנו, ופסק ששניהם אסורים. הרמב"ם (הלכות דעות פרק ד' הל' ה') כתב "לא יישן אדם לא על פניו ולא על ערפו אלא על צדו, בתחלת הלילה על צד שמאל, ובסוף הלילה על צד ימין, ולא יישן סמוך לאכילה אלא ימתין אחר אכילה כמו שלש או ארבע שעות, ולא יישן ביום". (בעל הקיצור שולחן ערוך (סימן ע"א סע' ה') מסביר את הענין מדוע בתחילת השינה יש לשכב על צד שמאל ובסוף על צד ימין מהפן בריאותי). בשו"ת משנה הלכות (חלק י"ב סימן ש"ס ד"ה ולעצם ההלכה) הוסיף ואמר שאם ראה אדם את חבירו שוכב פרקדן אין צורך להעירו "כיון שאינו ברור שיראה וגם הא אפשר שיעררו וישכב על צדו ובעוד רגע שיעבור הימנו שוב יתהפך על פרקדן כי זה מדרך בני אדם שלא מקפידין כהאי גוונא". (בשו"ת שלמת חיים סי' רכ"ג מצריך להעיר את הישן פרקדן. ומ"מ נראה שיש להבין את המצב ולראות אם אכן יחזור לישון כך אין חובה להעירו, כמו כן ודאי שאין צורך לעמוד לידו ולהעירו כל זמן שמתהפך וישן פרקדן). מי שנתפס לו הגב וצריך תנוחה מיוחדת שתקל עליו, יכול לישון על הגב. (דרך שיחה, עמ' שנ"ט, תשובות מהגר"ח קנייבסקי). האיסור דווקא כששוכב לישון אבל אם קורא ספר או כשהתעורר ואין לו עדיין כח לקום מותר לו לשכב על בטנו. ואם זה גורם לו הרהורים יש להתרחק מכך כמו משאר דברים הגורמים הרהורים רעים. (שו"ת שלמת חיים סי' רכ"א, שו"ת אז נדברו חלק ו' סימן נ', וכן מדוייק מלשון שער הציון סי' רל"ט ס"ק י"ב). לגבי נשים - אין איסור לשכב על מנת לישון לא על הגב ולא על הבטן. לקרוא קריאת שמע בשכיבה על הגב או על הבטן, גם לנשים אסור. (אוצר הלכות, לרב אברהם צבי פרידמן, ח"ג סי' רל"ט סע' כ' ובהערה נ"ב, בשם בעל שו"ת קנה בשם). לגבי ילדים קטנים - בשו"ת משנה הלכות (חלק ו' סימן רל"א) כתב "כל ערום יעשה בדעת וחנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין אל יסור ממנו" פירוש הדבר שיש לפעול בשום שכל ובשיקול הדעת לראות את המצב וכך לנהוג. וכן עולה משו"ת שלמת חיים (סי' רכ"ד). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il