שאל את הרב

  • הלכה
  • הפרדת הכלים

עיטוף בנייר כסף בטוסטר שאינו כשר

undefined

הרב עזריה אריאל

ט ניסן תשע"ו
שאלה
במקום העבודה שלי יש טוסטר מלחציים (להכנת טוסטים) שמן הסתם משתמשים בו גם לבשר וגם לחלב. האם אני יכול להשתמש בו ע"י עטיפת הטוסט בנייר כסף?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! במקרה מיוחד ובשעת הדחק ניתן להשתמש בטוסטר בתנאים אלו: א. הטוסטר נקי ויבש משאריות ניכרות של מזון. ב. העטיפה בנייר כסף תהיה סגורה היטב, כך שגם כאשר הטוסט יתחמם לא יישפך שום דבר ממנו החוצה. גם בתנאים אלו, אין לנהוג כך כשיטה קבועה. הרחבה: העטיפה בנייר כסף הסגור היטב שקולה להנחה בתוך סיר. כאשר הטוסטר נקי, והאיסור הוא רק בחלקיקי מזון שאולי נבלעו בגוף הטוסטר ועלולים לעבור למאכל שבתוכו, הרי זה כנגיעה של סיר כשר בסיר טרף, שמבואר בהלכה שאינה אוסרת (רמ"א יו"ד סי' צב ס"ח, ועיין ט"ז או"ח סי' תנא ס"ק כח, שהביא מקור לכך מגמ' בע"ז יב ע"א, וביאור ראייתו בשו"ת יד חנוך סי' כט, ובאור שמח הל' מאכלות אסורות פ"ט הי"ט הביא מקור נוסף לכך מהגמרא). מכל מקום, הרמ"א שם כותב שלכתחילה יש להיזהר גם משתי קדירות הנוגעות זו בזו (דבריו שם אינם ברורים לגמרי, אך הדברים מפורשים בספרו 'תורת חטאת' כלל נו,ה). אמנם ראייתו מהגהת שערי דורא צריכה עיון, כפי שהקשה עליו בכנסת הגדולה (יו"ד סי' צב, הגהות בית יוסף אות עא, שאדרבה, מהגהת שערי דורא בסי' נה סק"א משמע להיתר, עי"ש). עוד נחלקו אחרונים בדעת הרמ"א שהחמיר בזה: בפרי מגדים (יו"ד סי' קה, שפתי דעת ס"ק כב) סובר שהאיסור לכתחילה הוא אפילו כאשר אין תבשיל בשתי הקדירות ואין חשש לנזילת איסור מזו לזו. לעומתו באגרות משה (יו"ד ח"ג סי' י,א) התיר במקרה זה (וזה משמעותי, למשל, להנחת תבנית חלבית בתנור על רשת שצלו עליה בשר), אך גם הוא מודה שיש להחמיר כאשר יש חשש שתהיה נזילה מכלי אחד לשני. בעטיפת נייר כסף, שעלולה להיקרע או שלא להיסגר כראוי, מסתבר שהחשש קיים, ולכן אין לנהוג כך בדרך קבע, ומצאתי שכן כתב בשו"ת אבני ישפה (ח"ג יו"ד סי' עב,א) על שאלה דומה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il