בית המדרש

  • כי בא מועד - הלכות פורים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

סימן תרצא

כתיבת המגילה ותפירתה

undefined

הרב בנימין חותה

אדר תש"ע
3 דק' קריאה
א. אין כותבים את המגילה אלא בדיו על גויל או על קלף כמו ס"ת ואם כתבה בשאר מיני צבעים פסולה
ב. המגילה צריכה שרטוט כמו ס"ת ואם כתבה ללא שרטוט ואח"כ שרטטה פסולה ואין המגילה צריכה תגין מעיקר הדין ונהגו לתייג את המגילה
ג. מעיקר הדין אין העור של המגילה צריך עיבוד לשמה ולמעשה אין לברך על מגילה שלא עובדה לשמה והמנהג לעבדה לשמה ומגילה שכתובה על גבי נייר או על גבי עור שאינו מעובד או שכתבה גוי או אפיקורס (כופר) פסולה
ד. כתב את המגילה סתם ולא אמר ולא כיוון לשמה, כשרה
ה. מגילה שכתבה קטן בן יג' ויום אחד ולא ברור לנו שהביא ב' שערות, כשרה ומגילה שכתבה קטן שהגיע לגיל חינוך (6 ומעלה) י"א שפסולה וי"א אם אין מגילה אחרת כשרה בדיעבד
ו. מגילה שנכתבה ע"י אשה שאינה אפיקורסית (אינה כופרת), י"א המגילה פסולה וי"א המגילה כשרה בדיעבד ואם כבר נכתבה ע"י אשה חשוב לבדיעבד ורשאי לקרא בה וי"א שכשרה המגילה לכתחילה וכן הלכה
ז. צריך לכתוב את המגילה מתוך הכתב ולהוציא כל תיבה מפיו קודם שכותב, כמו בס"ת ואם כתבה שלא מתוך הכתב י"א יש לגונזה וי"א שיוצא בה י"ח בשעת הדחק וכן הלכה
ח. עושין כל פרשיות המגילה סתומות ואם עשאן פתוחות אפי' מקצתן לספרדים בדיעבד כשרה ואף רשאי לברך עליה ולאשכנזים פסולה
ט. לספרדים צריך להשאיר בסוף המגילה עמוד (קרש) בסופה וחלק בראשה כדי להקיף את המגילה בחלק הזה ובדיעבד אם לא השאיר עמוד בסופה כשרה ולאשכנזים המנהג שלא להשאיר עמוד בסופה וטוב שגם האשכנזים ינהגו כן
י. עשרת בני המן צריך לכותבם כמו שיר ולא כשאר שירים שחַלַק על גבי כתב אלא מניח חַלַק בין כתב לכתב ואם לא עשה כן פסולה ושיעור החלק ביניהם י"א כפול מהכתב וי"א כשיעור ט' אותיות וכן הלכה ואם כתב את עשרת בני המן שלא כצורת שירה יש פוסלים מגילה זו ויש המכשירים מגילה זו ויש לסמוך עליהם בשעת הדחק כשאין לו מגילה אחרת.
יא. צריך להאריך בכתיבת האות ו' של ויזתא וי"א גם בקריאתה להאריך בו' וכן הלכה ובדיעבד אם לא האריך בכתיבתה יש פוסלים ויש מכשירים וכן הלכה
יב. בכתיבת עשרת בני המן צריך לכתוב בראש הדף המילה "איש" ובסוף הדף המילה "עשרת" ובסוף שורה המילה "ואת" ואם כתב את שמות עשרת בני המן בצד שמאל ומילות ואת בצד ימין כשרה ואם סיים באמצע העמוד את עשרת בני המן או התחיל במילת איש באמצע העמוד יש פוסלים ויש מכשירים רק אם אין לו מגילה אחרת ולא יברך עליה ויש מכשירים בדיעבד
יג. יש אומרים שאין לעשות מגילת המלך (שתחילת כל עמוד במילה המלך) כיון שמקצרים ומאריכים המילים וי"א שמותר לכתחילה לעשות כן כיון שמעתיקים ממגילה מסודרת ואין חשש שיאריך ויקצר וכן הלכה
יד. יש לתפור את המגילה בגידין ואם תפר את המגילה בחוטי פשתן לספרדים פסולה ולאשכנזים אם אין לו גידין טוב שיתפרנה בחוטי פשתן מאשר לא יתפרנה כלל ומ"מ גם לספרדים את העמוד בסופה בדיעבד יכול לתופרו בפשתן
טו. כתב המגילה למפרע (שכתבה שלא כסדר) יש הפוסלים אותה אף שתפרה כסדר ויש המכשירים אם תפרה כסדר וכן הלכה ואשה שתפרה את המגילה בגידין כשרה ולכתחילה יש לעשות את המגילה יא' שורות אבל אינו מעכב אם העמוד יותר גדול

טז. י"א שאין לעשות המגילה מיריעה של פחות מג' עמודים וי"א שמותר לכתחילה לעשות המגילה מיריעה של פחות מג' עמודים וכן הלכה והמחמיר תבא עליו ברכה ולכתחילה יש לעשות בגליון מקום חלק למעלה ג' אצבעות, ולמטה ד' אצבעות ובין עמוד לעמוד ב' אצבעות. ובדיעבד די למעלה בב' אצבעות ולמטה ג' אצבעות ובין עמוד לעמוד אצבע אחד וי"א למעלה ב' אצבעות ולמטה ג' אצבעות ובין העמודים אצבע
יז. מגילה שנכתבה עם נקודות הקריאה וטעמי המקרא אינה פסולה וכן אם כתובים בדף הראשון של המגילה פיוטים או הברכות אינה פסולה ולכתחילה אין לעשות מגילה עם נקודות וטעמי המקרא וברכות ופיוטים ולכתחילה אין לצייר ולקשט המגילהובדיעבד אם צייר או קישט המגילה כשרה
יח. המקריא מתוך החומש לבעל קורא את מילות המגילה בטעמיהם אם מקריא מידי פעם כמה מילים והוא שומע מהבעל קורא יוצא י"ח, אבל אם מקריא לו את הכל או את רוב המגילה לא יצא
יט. מגילה שרובה מודפסת ומיעוטה בכתב יד של הסופר פסולה אבל מגילה שרובה בכתב יד של סופר ומיעוטה מודפסת (לא מצולמת), כשרה ואפילו שההדפסה בתחילתה או בסופה שאפי' החסיר פסוקים וקראה ע"פ כשרה וזה לא גרע
כ. מגילה שנכתבה ביד שמאל יש פוסלים אותה ויש מכשירים אותה ולהלכה כשרה בדיעבד וכל זה בסופר ימני או ששולט בב' ידיו אבל אם הוא שמאלי כשרה לכתחילה
כא. אם קרא במגילה גזולה יצא י"ח דאין גזל בקול אבל אין לברך על מגילה גזולה ומגילה ישנה העשויה מגויל שעורו קשה מותר ליטול מחבירו שלא מדעתו (כשאינו יכול לשואלו) שאין חשש שתיקרע אבל חדשה אסור ליטלה ללא רשות כי בעליה מקפיד שלא תתלכלך
כב. טוב שיטול ידיו קודם שיאחז במגילה כי יש אומרים שמגילה צריכה מטפחת כמו ס"ת
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il