בית המדרש

  • כי בא מועד - הלכות פורים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

סימן תרצג

סדר התפילה בפורים

undefined

הרב בנימין חותה

אדר תש"ע
3 דק' קריאה
א. יש שנוהגים לומר אחר העמידה של ערבית קדיש תתקבל וגם אחר המגילה אומרים קדיש תתקבל ויש שנוהגים לומר לפני המגילה חצי קדיש ואחר המגילה תתקבל וכך מנהג הספרדים וי"א כל מקום יעשו כמנהגם כמו כן בתפילת שחרית לפני קריאת המגילה יאמרו חצי קדיש ואחר המגילה קדיש תתקבל
ב. אחר קריאת המגילה המנהג לומר מיד ואתה קדוש וכו' ולא מתחילת ובא לציון והטעם לאמירת ואתה קדוש מיד לאחר המגילה כיון שהמזמור אלי אלי למה עזבתני הנאמר על אסתר נאמר בו ג"כ ואתה קדוש והטעם שלא מתחיל מובא לציון כיון שאין גאולה בלילה
ג. כשחל פורים במוצאי שבת אין להביא לביהכנ"ס בשבת את המגילה משום מכין משבת לחול אלא יביאוה לאחר צאת הכוכבים, ובשעת הדחק מותר להביאה אחרי השקיעה ואם אפשר עדיף ע"י קטן ולפני שהולך עם המגילה יאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול
ד. י"א שהמגילה נחשבת למוקצה בשבת ולכן אסור לטלטלה גם לצורך הכנת הקריאה לפורים וי"א שמותר ללמוד במגילה בשבת שלפני פורים כדי להכין הקריאה לפורים ואין המגילה נחשבת למוקצה וכן הלכה ואם חל פורים בשבת אסור לטלטלה.
ה. כשחל פורים במוצאי שבת, בבית הכנסת קוראים את המגילה ואח"כ מבדילים כדי לאחר את השבת כמה שיותר ובמקום שנוהגים הפוך אין למחות בידם וישארו במנהגם אבל בבית אם קורא המגילה מבדיל קודם, כדי שלא לעשות מלאכה קודם הבדלה
ו. י"א שיש לברך מאורי האש קודם המגילה כדי שלא יהנו מאור הנרות ללא ברכה ומבדילים לאחר התפילה והקריאה ללא ברכת מאורי האש וכן מנהג הספרדים וי"א שגם ברכת מאורי האש מברכים אחר קריאת המגילה וכן מנהג האשכנזים ולספרדים אם התחילו לקרא המגילה ולא בירכו מאורי האש קודם הקריאה, יפסיקו בין הפרקים או בין פרשה לפרשה ויברכו שם ואם שכחו לברך על האש וגמרו את המגילה יברכו על האש אח"כ
ז. אם בירך בביהכנ"ס על האש קודם קריאת המגילה, כשיחזור להבדיל לבני ביתו עדיף שאחֶר או הנשים בעצמן תברכנה על האש ואם אינן יודעות, רשאי לברך ולהוציאן י"ח
ח. היום שמשתמשים לאור החשמל ולא לאור הנרות י"א שאין חובה לברך ברכת מאורי האש קודם קריאת המגילה
ט. מוסיפים בתפילת שמונה עשרה בלילה וביום אמירת על הניסים וגם אם התפללו ערבית מבעו"י יאמרו בתפילה על הניסים
י. אם שכח לומר על הניסים בתפילה, כל זמן שלא הזכיר שם השם של אותה ברכה חוזר ואם אמר שם השם אינו חוזר. ואינו רשאי לסיים למדני חוקיך. וטוב שיאמר אחר יהיו לרצון אמרי פי מודים אנחנו לך על הניסים וכו' ואין לדלג אמירת על הניסים בתפילה כדי להספיק קדושה או קדיש
יא. בן יד' שאמר על הניסים גם בטו', י"א שחוזר ומתפלל כיון ששינה ממטבע הברכות וי"א שאין צריך לחזור ולהתפלל וכן הלכה ובן יד' שעשה כבר פורים ועלה בטו' לירושלים ונתכבד להתפלל יאמר על הניסים בתפילתו ואין הדבר נחשב להפסק
יב. מקומות שקוראים בהם מספק ב' ימים ע"פ הפשט יאמרו על הניסים בב' הימים וע"פ הקבלה יאמרו רק ביד'
יג. לא תקנו לקרא הלל בפורים והטעם א' שהמגילה היא ההלל ב' על יציאת מצרים יש לומר הלל שאומרים בו הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה משא"כ היום שעדיין אנו עבדי אחשורוש (ודומיו) לא שייך לומר הללו עבדי השם
יד. מי שאין לו מגילה כלל יקרא ההלל בלא ברכה וכן מי שאין לו מגילה כשרה וקורא מתוך החומש ללא ברכות גם יעשה כן
טו. אין לחלוץ התפילין בשחרית אלא רק אחרי ובא לציון שלאחר קריאת המגילה ואם התפלל כבר לפני ששמע את המגילה והתפילין בראשו יחלוץ אחרי קריאת המגילה ואם אין התפילין בראשו אינו חייב להניח תפילין לשמיעת המגילה.
טז. אין אומרים תחנון בכל מקום בב' הימים ביד' וטו' משום שנאמר "ימי משתה ושמחה" כמו כן אין אומרים בפורים מזמור יענך השם כיון שמוזכר במזמור זה צרה ואין להזכיר צרה בפורים
יז. למנהג הספרדים מוציאים ס"ת וקוראים בפרשת ויבא עמלק ואע"פ שאין בה אלא ט' פסוקים. וכופלים פסוק אחרון כדי להשלים לי' פסוקים ואם לא כפלו אינו מעכב ולמנהג האשכנזים אין כופלים הפסוק האחרון שבמקום שמפסיק הענין אין צריך שיהיו י' פסוקים והטעם שקוראים בפרשה זו כיון שהמן היה מזרעו של עמלק
יח. יש ליזהר לשמוע קריאה זו בציבור. ומי שלא שמע במנין ואינו יכול לבא לביהכ"ס יקרא בביתו מתוך החומש בניגון ובטעמים
יט. בן עיר שאצלו אין פורים ונמצא בעיר ששם פורים י"א שרשאי לעלות לתורה בקריאת פרשת ויבא עמלק וי"א לא יעלה, ואם קראוהו בשמו, יעלה וכן הלכה
כ. ביום פורים יש הנוהגים להחזיר את הס"ת להיכל לפני קריאת המגילה וכך מנהג האשכנזים ויש הנוהגים להחזיר הס"ת אחר קריאת המגילה וכל מקום יעשו כמנהגם
כא. אם יש ברית מילה בפורים יש מהספרדים הנוהגים לעשות הברית אחר סיום התפילה ולמנהג האשכנזים וחלק מהספרדים מלים התינוק קודם קריאת המגילה וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il