בית המדרש

  • כי בא מועד - הלכות פורים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

סימן תרצד

מחצית השקל ומתנות לאביונים

undefined

הרב בנימין חותה

אדר תש"ע
5 דק' קריאה
א. נוהגים ליתן כסף לצדקה זכר למחצית השקל שהיו נותנים ישראל באדר לעבודת בית המקדש . ולכתחילה יתן ג' דרהם כסף טהור שהוא כשיעור תשע גרם כסף טהור זקוק זכר למחצית השקל. ואם אין לו, יתן כסף בשווי זה. ואם גם זה אין לו, יתן מטבע אחד מהמטבעות היוצאים באותו מקום . ואם יכול טוב שיתן ג' מטבעות היוצאים באותו מקום
ב. י"א לזכר למחצית השקל יש ליתן כסף ממש ולא שוה כסף וי"א ששוה כסף דינו ככסף ויכול ליתן חפצים בשווי מחצית השקל ויוצא י"ח בכך וכן הלכה
ג. י"א שמצות זכר למחצית השקל בזמנינו הוא מעיקר הדין וי"א שהוא רק מנהג וכן הלכה ולפני שנותן המטבעות יאמר לשם יחוד ויקרא מתחילת פרשת כי תשא עד לכפר על נפשותיכם ופרק ג' וד' במשניות מסכת שקלים ויתן המטבעות לגבאי צדקה או לעני בעצמו
ד. היום יש ליתן המעות של זכר למחצית השקל לעניים או למוסדות תורה וישיבות
ה. י"א שצריך ליתן זכר למחצית השקל רק מגיל כ' וי"א מבן יג'. וי"א שטוב ליתן גם בעד בניו הקטנים ונשים, י"א אינן צריכות ליתן זכר למחצית השקל וי"א גם הנשים יתנו זכר למחצית השקל וכן נשים מעוברות יתנו עבור עובריהן וסמכו זה ברמז מהפסוק "זה יתנו כל העובר" וכן הלכה
ו. יש הנזהרים שלא לומר על מעות אלו זכר למחצית השקל אלא מעות צדקה ולהלכה יש ליזהר רק שלא לקרא למעות הללו מחצית השקל אלא "זכר למחצית השקל"
ז. אין ליתן מעות זכר למחצית השקל ממעות מעשר כספים אם רגיל לעשר. ורק אם אמר בלי נדר כשהתחיל להפריש והשעה דחוקה לו רשאי ליתן ממעות מעשר כספים וכ"ז למי שחייב ליתן זכר למחצית השקל אבל עבור נשים וקטנים רשאי ליתן מכספי מעשר
ח. יש נוהגים ליתן המעות בתענית אסתר קודם תפילת מנחה ואפי' שהתענית מוקדמת כגון שחל פורים ביום א' והוקדמה התענית ליום ה' ויש הנוהגים וכך מנהג הספרדים ליתן בליל פורים קודם קריאת המגילה ויש הנוהגים ליתנו קודם מקרא מגילה של בוקר וכל אחד יעשה כמנהגו. ומי שלא הספיק ליתן זכר למחצית השקל לפני מנחה יכול ליתן אף בליל פורים לפני המגילה
ט. שני בני אדם יכולים ליתן ביחד מטבע אחד שלם ויוצאים בזה שניהם ידי חובת זכר למחצית השקל
י. חייב כל אדם ליתן בפורים מתנות לאביונים ב' מתנות לב' עניים (לכל עני מתנה אחת) הן במעות והן בדברי מאכל והגדרת אביון שמצוה ליתן לו, הוא מי שאין לו לצרכים ההכרחיים לפרנסת ביתו, ואפי' שקיבל בפורים כבר לפרנסת ביתו לאותו יום חשוב לאביון שמצוה ליתן לו וטוב לומר לשם יחוד לפני שמקיים מצות מתנות לאביונים
יא. גם נשים חייבות ליתן לעניים מתנות לאביונים ועני המתפרנס מן הצדקה י"א שאינו חייב במצוות מתנות לאביונים וי"א חייב ליתן מתנות לאביונים ורק בשאר חיוב צדקה חייב ליתן רק פעם אחת בשנה וכן הלכה ועני שקשה לו ליתן י"א שיכול להחליף עם עני אחר מנתו ויוצא בזה י"ח ובשעת הדחק יש להקל.
יב. מותר לאיש ליתן מתנות לאביונים לאשה עניה שאל"כ לא שבקת חיי לכל בריה
יג. איש ואשתו עניים י"א שאינם נחשבים לב' עניים וי"א שנחשבים לב' עניים ואם נותן להם ב' מתנות ומכוון לכך יצא י"ח וכן הלכה ואב ובנו הסמוך על שולחנו והם עניים, י"א שאינו יכול לצאת י"ח ע"י שיתן לשניהם וי"א יכול ליתן לשניהם ויוצא י"ח בכך שנתן לב' עניים וכן הלכה
יד. שיעור מתנות לאביונים יש אומרים די בפרוטה לכל מתנה ויש אומרים כשיעור סעודה ולהלכה מעיקר הדין די במטבע הכי פחותה, ובימינו הוא מטבע 10 אגורות וירא שמים יתן בעין יפה.
טו. אם נותן מתנות לאביונים לקטן שמבין, יוצא בכך ידי חובה ויש נוהגים ליתן לקטנים דמי פורים ומנהג טוב הוא
טז. לכתחילה צריך ליתן לעניים דבר שיוכל ליהנות ממנו בפורים הן מאכל והן מעות שיכול להוציאם לסעודת פורים ואין אדם יוצא ידי חובת מתנות לאביונים ע"י נתינת כלים או בגדים לעני
יז. הדר במקום שפורים ביד' יתן לעני שאצלו פורים ביד' וכן הדר במקום שאצלו פורים בטו' יתן לעני שאצלו פורים בטו'
יח. מותר ליתן מתנות לאביונים ע"י צ'יק דחוי או צ'יק מזומן ואפי' שהבנק סגור, כיון שאפשר לקנות בצ'יק זה והנותן לעני מטבע זר של מדינה אחרת שאינו עובר לסוחר באותה מדינה שהוא נותן לו אינו יוצא ידי חובת מתנות לאביונים בכך
יט. אם נותן מטבע אחד גדול לב' עניים יחד שיחלקוהו ביניהם י"א שאין ראוי לעשות כן וי"א שיוצא י"ח בכך וכן הלכה ואם נתן פרוטה אחת לב' עניים לא יצא י"ח בכך וכן אם נותן לעני מתנה על מנת להחזיר אינו יוצא י"ח מתנות לאביונים בכך ועני המוחל לנותן, על המתנה שנותן לו, אין הנותן יוצא בזה ידי חובה וחייב ליתן לעני אחר
כ. ע"פ הקבלה יש ליתן מתנות לאביונים בפורים בשחרית אחרי קריאת המגילה וע"פ הפשט י"א עדיף שיתן לפני התפילה אבל אינו מעכב.
כא. אם מחל לעני על חוב שהיה חייב לו, אינו יוצא ידי חובת מתנות לאביונים בכך ואפילו שהחזיר לעני שטר חוב שלו שהיה לו על החוב
כב. אם נתן לעני אחד ב' מתנות י"א שיצא י"ח ולכתחילה לא יעשה כן וי"א לא יצא י"ח כלל וצריך ליתן לעוד עני וכן הלכה
כג. חשב בליבו על מעות מסוימים לחלקם ביום פורים אינו רשאי לשנותם לצדקה אחרת ואם נדר ליתן לעני צדקה לפני פורים אינו יוצא י"ח בכך שיתן לו ממעות פורים
כד. חיוב הנתינה ביום פורים ולא בלילה ולא לפני פורים ואם שולח מתנות לאביונים לפני פורים ומגיעים לעניים בפורים יוצא י"ח בכך, אבל אם מגיעים לפני פורים או אחרי פורים אינו יוצא י"ח בכך ואם נותן לעני לפני פורים ומתנה עמו על מנת שיזכה בזה רק בפורים מועיל וי"א שרשאי ליתן לעני בתענית אסתר ובליל יד' ויוצאים י"ח בכך ואם קשה לו ליתן ביום פורים יש להקל ליתן אז.
כה. אין לשלם דמי חזנות לקורא המגילה לציבור, ממעות מתנות לאביונים אף שהחזן ג"כ עני כיון שהתשלום בא כשכירות על חזנותו
כו. אין יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים ע"י מעות מעשר כספים אם רגיל ליתן ולא אמר בלי נדר כשהתחיל ליתן אבל רשאי להוסיף על המתנות ממעות מעשר כספים והטעם שלא תקנו ברכה על מצות מתנות לאביונים שמא לא ירצה לקבל ממנו ותהיה הברכה לבטלה
כז. אין הגבאים רשאים לשנות מעות פורים למטרת צדקה אחרת אבל העניים עצמם יכולים לעשות בצדקה מה שהם רוצים ואפילו שלא לצורך מאכל ושלא לצורך פורים ואפילו שהגבאים גבו המעות לצורך סעודת פורים
כח. אם הכסף מרובה ביד הגבאים רשאים לקנות בכל הכסף מאכלים ומה שישאר מפורים ימכר ויפול הכסף לצדקה למטרה אחרת
כט. אין מדקדקים במעות פורים וכל הפושט יד נותנים לו
ל. לכתחילה אין יוצאים י"ח מתנות לאביונים ע"י נתינה לגוי עני ומקום שנהגו ליתן לגוים יתנו מפני דרכי שלום אבל ב' מתנות לעניים שהם חיוב לא יוצא י"ח ע"י נתינתם לגוי
לא. במקום שאין עניים מצויים יכול לעכב מעות פורים אצלו וליתנם אחרי פורים באיזה מקום שימצא עניים ועני שהוא אֵבל מותר ליתן לו מתנות לאביונים
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il