בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • תקופתנו בתהליך הגאולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עמרם בן סולטנה

אין חורבן אחרי הגאולה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ר"ח אייר, תשס"ג
2 דק' קריאה
ידוע ומקובל בידינו שלא יהיה עוד חורבן שלישי ואין גלות אחר האתחלתא של הגאולה שלנו.
מספרים על הרב הראשי לישראל מרן הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, שבזמן מלחמת העולם השניה כאשר הגרמנים התקרבו לארץ-ישראל בקיץ ה'תש"ב, הוא אמר כי אין לפחד, כי מקובלים אנו שלא יהיה עוד חורבן שלישי. והרב הרשל שכטר מספר בספרו שבזמן מלחמת השחרור רצה הגרי"ז סולוביצ'יק ז"ל לעזוב את ירושלים ולעבור לשוויץ ובא אצלו הרב הרצוג והתווכח אתו שלא יעזוב את הארץ שאין לפחד מפני המלחמה, וטען שקבלה בידינו שלא יהיה עוד חורבן שלישי בארץ. הגרי"ז ענה לו שיש בידו קבלה מאביו שכאשר יורים צריכים לברוח. נראה שכוונתו היתה שאמנם קבלה בידינו שלא יהיה חורבן, אבל אין בכלל זה שלא יֵהרגו יחידים ועל כן רצה לברוח.

מקור לקבלה זו נמצא בדברי הרמב"ן בספר הגאולה, שם הוא אומר ששתי התוכחות שנאמרו בתורה בפרשת בחוקותי ובפרשת כי תבוא מכוונות כנגד שני החורבנות והגאולות מהם, וכך מוכח היטב בפרשות. בפרשת בחוקותי נאמר "להפרכם את בריתי" והזכיר בה במות וחמנים וגילולים כי היו עובדי עבודה-זרה והעונשים עליהם הוא בואה של "חרב וכו'" וגלות, ואמר "אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה תשבות", והיו שנות הגלות כשנים שבטלו השמיטה. ובגאולה ממנה אינו מבטיח אלא שיזכור ברית אבות, ולא מזכיר שיאסוף את נדחיהם, ואכן לא שבו אלא מקצת, רק שבטי יהודה ובנימין. הרי שמוכח שהתורה דיברה בתוכחה זו על חורבן הבית הראשון והגאולה ממנו.

בתוכחה בפרשת כי תבוא נרמז על הגלות האחרונה והגאולה ממנה. לא נאמר בה קץ וקצב זמן הגלות ולא נזכר שיעבדו עבודה-זרה, אלא נאמר, אם לא תשמע בקול ד' אלקיך לשמור ולעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, כי חטאו רק במקצת חטאים ולא עבדו עבודה-זרה. ובגלות נאמר, "והפיצך ד' בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ", וזה מה שקרה בגלות האחרונה. ונאמר בגאולה ממנה, "והיטיבך והרבך מאבותיך", שתהיה גאולה שלמה של כל העם. וכן נאמר שיכרת ויכלה המגלים אותנו, שנאמר "ונתן ד' אלהיך את כל האלות האלה על אויבך ועל שונאך אשר רדפוך", והנה אויבך ושונאיך רמז לשתי האומות אשר ירדפו אחרינו (עֵשו וישמעאל).

הווה אומר, בתורה נכתב על שני חורבנות, והגאולה מחורבן השני היא הגאולה השלמה שאין אחריה עוד חורבן.
ומנין שכעת התחילה הגאולה האחרונה? זה מפורש בגמרא במסכת סנהדרין דף צח.: "אמר ר' אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא'". ומפרש רש"י: "'מגולה מזה' - כשתתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר".

אכן זה קרה. מאז החל עם ישראל לשוב לארץ-ישראל והוקמה מדינת ישראל. ארץ-ישראל בבניינה ולא בחורבנה שזרים שולטים עליה, אלא היא בשליטת עם ישראל, ומובטחים אנו בהמשכה של הגאולה, עד לגאולה השלמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il