בית המדרש

  • נושאים שונים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

חנן בן שלומית

קידושין נט, ב; כתובות פב, א

שיטת הרמב"ם בקניינים מתמשכים

הרמב"ם סבור שקנין של "מעכשיו ולאחר שלושים יום" חל בדיני ממונות כתנאי רגיל שחל לגמרי מעכשיו. אולם בדיני קדושין הקנין פועל כקנין מתמשך שחל בעתיד - ומוחל למפרע.

undefined

הרב מרדכי הוכמן

שבט תשע"א
3 דק' קריאה
בפסיקת הרמב"ם בקניינים שנעשים באופן של 'מעכשיו ולאחר שלשים יום' קיימת לכאורה סתירה.
כדי לעמוד עליה צריך לעיין בקצרה בכמה סוגיות.

פסיקת הרמב"ם בדיני קידושין
זו לשון המשנה בקידושין דף נ"ח ע"ב:
"... האומר לאשה הרי את מקודשת לי... מעכשיו ולאחר שלשים יום, ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום - מקודשת ואינה מקודשת, בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה."

מפשטות המשנה משמע שקידושין באופן של מעכשיו ולאחר שלשים יום הם קידושי ספק. הסוגיה דנה שם במשנה, וזו לשונה בדפים נ"ט ע"ב - ס' ע"א:
" מעכשיו ולאחר שלשים יום וכו', אמר רב: מקודשת ואינה מקודשת לעולם; ושמואל אמר : מקודשת ואינה מקודשת אלא עד ל' יום, לאחר ל' פקעי קידושי שני וגמרי קידושי ראשון ; לרב מספקא ליה אי תנאה הואי אי חזרה הואי, לשמואל פשיטא ליה דתנאה הואי . ... אמר אביי: ולטעמיה דרב , בא אחד ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר ל' יום, ובא אחר ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרים יום, ובא אחר ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרה ימים - מראשון ומאחרון צריכה גט, מאמצעי אינה צריכה גט , מה נפשך? אי תנאה הואי - דקמא קידושי, דהנך לאו קידושי, אי חזרה הואי - דבתרא קידושי, דהנך לאו קידושי. ...
עולא אמר רבי יוחנן: אפי' מאה תופסין בה ; וכן אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן: אפילו מאה תופסין בה. אמר ליה רב משרשיא בריה דרב אמי לר' אסי: אסברה לך טעמא דרבי יוחנן, שוו נפשיה כי שרגא דליבני, דכל חד וחד רוחא לחבריה שבק."


הרמב"ם פסק כר' יוחנן; וזו לשונו בהלכות אישות פרק ז' הלכה י"ב:
"האומר לאשה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשים יום בדינר זה, ובא אחר וקידשה בתוך השלשים יום, הרי זו מקודשת מספק לשניהם, לפיכך שניהם נותנין גט בין בתוך השלשים יום בין לאחר השלשים יום. הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשים יום, ובא אחר ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרים יום, ובא אחר ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרה ימים, אפילו הן מאה על הסדר הזה קידושי כולן תופסין בה וצריכה גט מכל אחד ואחד מפני שהיא מקודשת לכולן בספק."


פסיקת הרמב"ם בדיני קניינים
בסוגיה בכתובות דף פ"ב ע"א, מובא דין דומה ביחס לקניינים רגילים; וזו לשון הסוגיה שם:
"... דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: האומר לחבירו לך ומשוך פרה זו, ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר שלשים יום - לאחר שלשים יום קנה ואפי' עומדת באגם, ... והא כי אתא רבין א"ר יוחנן: לא קני! לא קשיא: הא דא"ל קני מעכשיו , הא דלא אמר ליה קני מעכשיו."

הרמב"ם פסק כעין כך בהלכות מכירה פרק ב' הלכה ט':
"האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תקנה אלא לאחר שלשים יום ומשך, לא קנה, ואם אמר לו קנה מעכשיו ולאחר שלשים יום קנה, ואפילו היתה עומדת באגם ביום שלשים, שזה כמי שהקנה אותו מעתה על תנאי נעשה התנאי נתקיים הקניין, וכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי."

מלשון "על תנאי" שנקט כאן הרמב"ם בהלכות מכירה, משמע שהרמב"ם פסק כשיטת שמואל בסוגיה בקידושין – ש"מעכשיו ולאחר שלשים" משמעותו תנאי. לכאורה, הדבר סותר את הפסיקה שהרמב"ם פסק שם כר' יוחנן, שהדבר אינו נחשב לתנאי.

פתרון הסתירה
לעיל בפרק "הרמב"ם והתורם שלא ברשות" התבאר שקיימת שיטה מיוחדת, ולפיה חלות שנובעת ממצוה יכולה לחול למפרע, למרות שהדבר אינו אפשרי במצב דומה בדיני הקניינים הרגילים. לפי מה שהתבאר שם נראה שהרמב"ם סבור, שרבי יוחנן מחלק בין קנייני קדושין לבין קניינים רגילים.

הרמב"ם סבור שמהסוגיה בדף פ"ב עולה, שרבי יוחנן סבור ש"מעכשיו ולאחר שלשים " - פרושו תנאי - וכשיטת שמואל בקידושין. 1 אולם כוונת המתנה תנאי זה היתה, שלא יצאו דבריו לבטלה; ויהיו תנאי המועיל - בכל דבר לפי עניינו.
לשיטת הרמב"ם, שבקניינים רגילים מועיל התנאי רק ב"מעכשיו"; 2 כוונת האומר – מעכשיו ולאחר שלשים " היתה לתנאי רגיל ב"מעכשיו". (ולכן הקנין יחול אפילו אם הבהמה תהיה אחר כך ברשות הרבים; כדין תנאי רגיל שבממון 3 ).
אולם בחלות הנובעת ממצוה , כשאומר - מעכשיו ולאחר שלשים " כוונתו היתה לדין המיוחד שקיים שם; שלשיטת הרמב"ם חלות גירושין וקידושין חלה לגמרי רק בעתיד, אך מוחלת למפרע. 4 ומכיוון שהחלות חלה למפרע, נמצא שהיא מקודשת מספק לכולם.^ 1.ושלא כסוגיה לקמן בכתובות דף פ"ו ע"ב.
^ 2.וכלשון הרמב"ם בהלכות מכירה פרק י"א הלכה ו' - "שכל האומר אם יהיה אם לא יהיה לא גמר והקנה". וכפי הבנתו בבבא מציעא דף ס"ו ע"ב - "כל דאי - לא קני".
^ 3.ועיין בנושאי כלי הרמב"ם.
^ 4.כמבואר בדבריו בהלכות גירושין פרק ח' הלכה א' ובמקומות הנוספים שהובאו לעיל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il