בית המדרש

  • שכירות דירה
לחץ להקדשת שיעור זה

סמכות מזכירות ישוב להפקיע מחיר בשכר דירה

undefined

הרב ניר אביב

איר תשע"א
4 דק' קריאה
בעל בית של 72 מ"ר שערך השכירות החודשי שלו עומד על 870 ש"ח והוא ערכו הריאלי, ובעל הבית מעלה ב-73 אחוז, את ערכו, וזה התשלום שדורש עליו, האם יש טיעונים ההלכתיים לדחות את דרישת התשלום המופקע על שכר הדירה? וכן האם דרישת תשלום מופקע מותרת לוועד ישוב, על מנת לפנות דייר מביתו, כי רוצים להביא דיירים חדשים למקום?

תשובה:
המשכיר הוא בעל הבית, ולכן כל עוד אינו מפר את תנאי החוזה הרי שרשאי הוא לעשות כרצונו. כלומר, אם החוזה הסתיים והמשכיר והשוכר רוצים לערוך חוזה חדש, רשאי המשכיר להעלות את שכר הדירה לכל סכום שיחפוץ, והשוכר יחליט אם רוצה לשכור את הדירה ולשלם את הסכום החדש, או לעזוב את הדירה ולחפש דירה אחרת. הכל הוא עניין של משא ומתן, והבעלים רשאי לדרוש כל מחיר ומסתכן בכך שאם ידרוש מחיר גבוה הוא עלול להישאר לבסוף עם דירה ריקה ללא שוכר. ברם, אם המשכיר התחייב מראש לא להעלות את שכר הדירה למספר מסוים של שנים, עליו לעמוד במה שהתחייב.
וכן לוועד ישוב מותר לפנות דייר בביתו עם תום תקופת השכירות בכפוף לתנאי החוזה ביניהם.
מלבד זאת לוועד הישוב הנבחר על ידי הצבור יש דין של ז' טובי העיר שבסמכותם לתקן תקנות לטובת הצבור. אם ועד הישוב החליט שטובת הצבור היא להעלות את שכר הדירה כדי לגרום לחילופי דיירים על מנת להזרים "דם חדש" שיגרום להתפתחות הישוב, הרי שבסמכותם לעשות כן.
מקורות וביאורים:
1. לגבי זכות המשכיר להוציא את השוכר בתום תקופת השכירות או להעלות את שכר הדירה, השו"ע (חו"מ שי"ב, ח') פסק כך: "אם שכרו לזמן קצוב, כיון שכלה הזמן יכול להוציאו מיד, אפילו כלה הזמן באמצע ימות הגשמים".
2. סמכות ועד הישוב
הגמ' בבבא בתרא (ח' ע"ב) מניחה את היסודות לסמכות בני העיר לתקן תקנות המחייבות את כל הצבור בעיר, ואומרת כך "רשאין בני העיר להתנות על המדות ועל השערים, ועל שכר פועלים, ולהסיע על קיצתן".
ורש"י מפרש "להסיע על קיצתם - לקנוס את העובר על קיצת דבריהם להסיעם מדת דין תורה".
עד היכן מגיעה סמכותם של טובי העיר, והאם בסמכותם להתערב ולהכריע אף בסכסוכים פרטיים, בכך נחלקו הראשונים.
המרדכי (ב"מ סימן רנ"ז) בשם תשובת רבינו גרשון כתב "כל מי שנתמנה על הציבור הוא כאביר האבירים ויפתח בדורו כשמואל בדורו, וכל מה שעשה עשוי. וכן היא דעת רשב"א בתשובה (ח"א סי' תשכ"ט) "דכל ציבור במקומו כגאונים לכל ישראל שתיקנו כמה תקנות לכל ישראל".
אולם המהרי"ק (שורש א', י"ד) כתב שלבני העיר אין סמכות לחדש תקנות חדשות אלא רק לאכוף את הצבור על מה שנהוג מקדם או שקבלו עליהם מדעת כולם, אבל אינן רשאים לשנות דבר במה שיהיה לאחד רווח ולשני הפסד, או להפקיע ממון שלא מדעת כולם.
כלומר יש כאן שתי נקודות שונות:
א. האם יש לבני העיר סמכות לתקן תקנות חדשות מבלי שהצבור ימנו אותם במפורש לכך.
ב. אם יש להם סמכות כזו, האם הסמכות היא לתקן תקנות לצרכים ציבוריים בלבד או אף לאנשים פרטיים.
שורש המחלוקת הוא האם יש לטובי העיר גדר של בית דין הגדול שעליו נאמר הפקר בית דין הפקר, או שאינם בגדר בית דין לפי שלא אומרים הפקר בית דין הפקר אלא רק בגדול שאין בדור כמוהו, לכן סמכותם תלויה בקבלת הצבור.
הגראי"ה קוק בבאר אליהו (סימן ב' ס"ק ט') מבאר שיש כאן רק מחלוקת אחת. השיטה האומרת שיש לטובי העיר כח של בית דין סוברת שהם מותרים לתקן מדעת עצמם בכל העניינים, וממילא אפילו בדבר יש רווח לזה והפסד לזה מותרים לקנוס ולהעניש בכל מה שיראה להם גדר עולם ותיקון בני עירם. השיטה האומרת שאין להם כח של בית דין סוברת שיש להם כח רק להעניש מי שעובר על תקנה שנתקבלה כבר על ידי כולם אך בעניינים אחרים אין כח לתקן או לקנוס בלא דעת כולם, והוא הדין שאינם יכולים לתקן בדבר שיש רווח לזה והפסד לזה.
השו"ע (חו"מ סימן ב') הביא להלכה רק את הדעה הראשונה הסוברת שיש לטובי העיר סמכות של בית דין, והרמ"א הביא את הדעה החולקת, אך כתב שהמנהג כדעה ראשונה: "כל בית דין, אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל, אם רואים שהעם פרוצים בעבירות ושהוא צורך שעה, היו דנין בין מיתה בין ממון, בין כל דיני עונש, ואפילו אין בדבר עדות גמורה. ואם הוא אלם, חובטים אותו על ידי עובדי כוכבים. ויש להם כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואים לגדור פרצת הדור. וכל מעשיהם יהיו לשם שמים. ודוקא גדול הדור, או טובי העיר שהמחום בית דין עליהם. הגה: וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כבית דין הגדול, מכין ועונשין, והפקרן הפקר כפי המנהג, אף על פי שיש חולקין וס"ל דאין כח ביד טובי העיר באלה, רק להכריח הצבור במה שהיה מנהג מקדם או שקבלו עליהם מדעת כולם, אבל אינן רשאים לשנות דבר במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי, או להפקיע ממון שלא מדעת כולם, מכל מקום הולכין אחר מנהג העיר; וכל שכן אם קבלום עליהם לכל דבר, כן נראה לי".
לכן, לעניין שלנו נראה שלועד הישוב יש סמכות לתקן תקנות לטובת הישוב, במיוחד אם התקנון הישובי קובע כן, וכל מי שבא לגור בישוב בא על דעת זה שמתחייב להישמע ולהתנהג לפי חוקי המקום. אמנם ראוי לועד הישוב להיוועץ ברב הישוב, כדברי המרדכי (בבא בתרא סימנים תפ"ג-תפ"ד) ש"אין רשאין בני העיר לקיים שום דבר היכא שיש דיין מומחה או אדם חשוב בעיר", הדברים נזכרו בטור והובאו להלכה בסמ"ע (ס"ק ד').
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il