בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • פקודי
לחץ להקדשת שיעור זה
ספר שמות פרקים לח (כא) - מ

פרשת פקודי

תוכן פרשת פקודי לקריאה ולהדפסה

undefined

רבנים שונים

5 דק' קריאה
[לח] (כא) אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן: (כב) ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה: (כג) ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש: (כד) כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש: (כה) וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש: (כו) בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים: (כז) ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן: (כח) ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם: (כט) ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל: (ל) ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח: (לא) ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב:
[לט] (א) ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה: (ב) ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר: (ג) וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב: (ד) כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו (קצותיו) חבר: (ה) וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה: (ו) ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל: (ז) וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה: (ח) ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר: (ט) רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול: (י) וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד: (יא) והטור השני נפך ספיר ויהלם: (יב) והטור השלישי לשם שבו ואחלמה: (יג) והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם: (יד) והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט: (טו) ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור: (טז) ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן: (יז) ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן: (יח) ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו: (יט) ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה: (כ) ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד: (כא) וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את משה: (כב) ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת: (כג) ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע: (כד) ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר: (כה) ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים: (כו) פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה: (כז) ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו: (כח) ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר: (כט) ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה: (ל) ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה: (לא) ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה: (לב) ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו: (לג) ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו: (לד) ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך: (לה) את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת: (לו) את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים: (לז) את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור: (לח) ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל: (לט) את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו: (מ) את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד: (מא) את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן: (מב) ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה: (מג) וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה:
[מ] (א) וידבר יהוה אל משה לאמר: (ב) ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד: (ג) ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת: (ד) והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה: (ה) ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן: (ו) ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד: (ז) ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים: (ח) ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר: (ט) ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש: (י) ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים: (יא) ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו: (יב) והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים: (יג) והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי: (יד) ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת: (טו) ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם: (טז) ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה: (יז) ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן: (יח) ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו: (יט) ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה: (כ) ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה: (כא) ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה: (כב) ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת: (כג) ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה: (כד) וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה: (כה) ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה: (כו) וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת: (כז) ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה: (כח) וישם את מסך הפתח למשכן: (כט) ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה: (ל) וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה: (לא) ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם: (לב) בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה: (לג) ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה: (לד) ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן: (לה) ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן: (לו) ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם: (לז) ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו: (לח) כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il