Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 143534


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 143535


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 143536


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 143537


Varnish cache server

בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פרק 81

אכילה ושתייה פחות מכשיעור ביום כיפור

גם מי שמותר לו לאכול ולשתות ביום הכיפורים בגלל סיבות רפואיות, ויכול לפתור את הבעיה על ידי אכילה ושתיה של פחות מכשיעור, חייב לעשות זאת דווקא בדרך זו.
רבנים שוניםתשרי תשע"ג
30453
לחץ להקדשת שיעור זה
גם מי שמותר לו לאכול ולשתות ביום הכיפורים בגלל סיבות רפואיות, ויכול לפתור את הבעיה על ידי אכילה ושתיה של פחות מכשיעור, חייב לעשות זאת דווקא בדרך זו.
שו"ת "במראה הבזק" (393)
רבנים שונים
81 - אכילה ושתייה פחות מכשיעור ביום כיפור
82 - גט לאשה שלא נתגרשה
83 - נשיאת קטן היודע ללכת
טען עוד
לכן נפרט להלן את פרטיה ההלכתיים של אכילה ושתיה ב"שיעורין".

1. אדם הנצרך מחמת פיקוח נפש לאכול ולשתות ביום כיפור, לכתחילה יאכל וישתה פחות מכשיעור וישהה בין אכילה לאכילה, ובין שתייה לשתייה. אולם אם אין די לו בכך יאכל וישתה כל צרכו1.

2. שיעור השתייה ביום כיפור הוא כמלוא לוגמיו (מצב שבו לחי אחת תהיה מליאה משקה ובולטת), ומשערים כל אדם לפי מה שהוא2. לכן לכתחילה כל אדם שיודע שיצטרך לשתות ביום כיפור ימדוד לפני יום כיפור כמה הוא כמלוא לוגמיו שלו, וישתה קצת פחות משיעור זה. דרך נוחה למדוד היא למלא את כל פיו ולחייו מים משני הצדדים, לפלוט את המים לכלי מדידה, וחצי מזה הוא מלוא לוגמיו3. אם לא מדד לפני יום כיפור יסמוך על שיעור שמדדו לאדם ממוצע, והיינו ש-40 סמ"ק הוא פחות מכמלוא לוגמיו לאדם ממוצע4.

3. לכתחילה יש להפסיק בין שתייה לשתייה כדי אכילת פרס, אולם אם יש צורך יכול להפסיק פחות, והיינו כדי שתיית רביעית5. ישנן דעות רבות כמה הוא כדי אכילת פרס, והן נעות בין 2 דקות עד 9 דקות6. לכן לכתחילה ישהה בין שתייה לשתייה 9 דקות, ואם צריך ישהה פחות מכך, כמה שיוכל לשהות. ובמקום צורך גדול יותר יסמוך על השיטה שהשיעור הוא כדי שתיית רביעית, וישהה בין שתייה לשתייה כחצי דקה בלבד7.

4. שיעור אכילה ביום כיפור הוא ככותבת הגסה8. למעשה, שיערו הפוסקים שנפח של 30 סמ"ק הוא פחות מככותבת הגסה, ובמקום של יותר צורך יש להקל עד 45 סמ"ק9. יש להפסיק בין אכילה לאכילה כדי אכילת פרס, שהוא כאמור לעיל בין 2 דקות ל-9 דקות, ולכן לכתחילה ישהה 9 דקות, ואם צריך ישהה פחות מכך כמה שיוכל לשהות, ולכל הפחות ישתדל לשהות לפחות 2 דקות.

5. אכילה ושתייה אינם מצטרפים, ולכן אין צורך לשהות בין אכילה לשתייה10.

6. כאמור לעיל, אם לא יספיק לו אכילה או שתייה פחות מכשיעור, ואפילו אם ספק אם יספיק לו, אל יחמיר במקום ספק פיקוח נפש ויאכל וישתה כל צרכו11.

7. מוטב שאדם ינוח בביתו ויקיים את הצום, או לכל הפחות יאכל וישתה פחות מכשיעור, מאשר שילך לבית הכנסת ויצטרך לאכול ולשתות יותר12.

________________________________________________________________________

1 שו"ע אורח חיים תריח, ח.
2 שו"ע אורח חיים תריב, ח.
3 שיח נחום סימן לו.
4 מדות ושיעורי תורה עמ' רבע, שיח נחום סימן לו.
5 שו"ע אורח חיים תריב, י.
6 מדות ושיעורי תורה, עמ' שדמ-שמו.
7 שיח נחום סימן לו.
8 שו"ע אורח חיים תריב, א.
9 מידות ושיעורי תורה, עמ' רמט.
10 שו"ע אורח חיים תריב, ב.
11 שו"ע אורח חיים תריב, ח.
12 שמירת שבת כהלכתה פרק לט סעיף ל, שיח נחום סימן לו.
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 143538


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 143539


Varnish cache server